تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه ای تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در متون مدیریت، از دو دسته فن تصمیم گیری تحت عنوان، فنون نرم و سخت یاد شده است. یکی از محورهای جدید در تحقیقات علم مدیریت، بررسی توان هر یک از فنون در مقایسه با همدیگر است. طرفداران فنون سخت تصمیم گیری معتقدند که این دسته از فنون از توان بیشتری نسبت به فنون نرم برخوردارند ولی طرفداران فنون نرم این ادعا را رد می کنند.
در این مقاله از بین فنون سخت تصمیم گیری، فن تحلیل پوششی داده ها و از بین فنون نرم تصمیم گیری، فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب شده است و توان آنها در یک مطالعه میدانی با همدیگر مقایسه شده است.
فنون DEA و AHP هر یک از فنون جدید و مهم تصمیم گیری می باشند که دارای کاربردهای فراوانی در علم مدیریت می باشند. در این تحقیق توان این دو فن در سنجش کارائی سازمانی با همدیگر مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر چه هر دو فن به نتیجه مشابه می انجامد ولی توان AHP از  DEA بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEA and AHP: a comparative study

نویسنده [English]

  • adel azar