دوره و شماره: دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 1-180 
2. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

صفحه 12-40

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد