شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مساله اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیت های آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرایند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاریهای احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین میزان تاثیر تفاوت های کیفی دوایر حسابرسی داخلی بر تمایل حسابرسان مستقل نسبت به استفاده از کار آنها می باشد. تحقیق همچنین تاثیر سبک برخورد حسابرسان مستقل در اختلاف نظرهای احتمالی با حسابرسان داخلی را بر قضاوت حرفه ای و میزان اتکا شدن بر کار حسابرسان داخلی، بررسی می نماید. افزون بر آن هدف دیگر تحقیق، تلاش برای تعیین تاثیر میزان تجارت حرفه ای حسابرسان، بر میزان اتکا آنها بر کار حسابرسان داخلی می باشد.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که حسابرسان مستقل، برای تصمیم گیری در خصوص اتکا یا عدم اتکا بر کار حسابرسان داخلی به کیفیت کار دوایر حسابرسی داخلی توجه می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors related to the lack of reliance on the work of internal auditors, independent auditors

نویسنده [English]

  • yahyaa hasas yegane