تبیین زیرساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

افزایش روزافزون اهمیت سرمایه های دانشی و مبدل شدن آنها به منبعی از مزیت رقابتی سازمان ها، لزوم مطالعه عوامل مؤثر بر فرایندهای مدیریت دانش را بیش از پیش نمایان می سازد. در عصر کنونی ایده ها با مشخصه عدم اطمینان، مدیریت دانش ابزاری مؤثر در بهره گیری ازسرمایه انسانی و پاسخگویی به عدم قطعیت های استراتژیک محسوب می شود. در این راستا، ابتکار عمل های اثربخشی مدیریت دانش، نیازمند فرهنگی هستند که خلق و استفاده از دانش را به میزان تسهیم آن میان افراد ارج نهد. از طرف دیگر، بسیاری از متون برنقش اساسی مدیران و رهبران در شکل دهی فرهنگی مناسبب که تسهیل کننده فرایندهای مدیریت دانش است، تأکید میورزند. لذا در این مقاله مدل های ارزشی (مدل دنیسون و کوئین) و رفتاری فرهنگ سازمانی، سبک های رهبری تحولی آفرین، تبادلی و انزواگرا و همچنین نقش آن ها در توسعه چهار فعالیت کلیدی مدیریت دانش (خلق، ذخیره سازی، انتقال و کاربرد دانش)، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، مجموعه ای از فرضیات آزمودنی به منظور تبیین فرهنگ سازمانی تقویت کننده هر یک از فرایندهای مدیریت دانش و همچنین سبک رهبری مناسب، جهت توسعه و شکل دهی فرهنگ مورد نظر ارائه خواهد شد. در نهایت این مقاله با بررسی زمینه های مناسب برای تحقیقات آتی به پایان می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Explanation of knowledge management infrastructures using leadership and organizational culture models

نویسندگان [English]

  • mir ali seyed naghavi 1
  • seyed mohammad mehdi bahrol olum 2

چکیده [English]

The ever increasing importance of knowledge capitals and their conversion to a resource of organization's competitive advantage

دوره 19، شماره 57
بهار 1387
صفحه 86-104
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1387
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1387
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1387