نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای استراتژی‌های مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران بوده است. روش پژوهش به‌ لحاظ ماهیت تحقیق از نوع کیفی و به ‌لحاظ هدف، از نوع کاربردی است.‏ مشارکت‌کنندگان که تعداد آنها بر اساس اشباع نظری تعیین گردید را مدیران صنعت بیمه تشکیل داده‌اند که به‌صورت نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و تجزیه ‌‌و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از روش داده‌بنیاد انجام شد. یافته‌های تحقیق حاکی از شناسایی شرایط علی تاثیرگذار بر استراتژی‌های مسیرشغلی از جمله لنگرگاه‌های مسیر شغلی، فلات مسیر شغلی عینی و ذهنی؛ پدیده اصلی در استراتژی‌های مسیرشغلی شامل شبکه‌سازی، ارائه خود و جاذبه‌های بین-فردی؛ شرایط زمینه‌ای و محیط تاثیرگذار بر استراتژی‌های مسیرشغلی شامل روشن بودن گام‌های مسیر شغلی، نگاه هزینه‌ای به آموزش و جنسیت؛ شرایط مداخله‌گر تاثیرگذار بر استراتژی‌های مسیرشغلی شامل تناسب شغل با شاغل، نظام شایسته‌سالاری و تناسب شغل با علائق فردی؛ راهبردها و کنش‌های تاثیرگذار بر استراتژی‌های مسیرشغلی شامل سرمایه انسانی، نحوه ارتباط و دانش فنی افراد؛ و پیامدهای استراتژی‌های مسیرشغلی مواردی همچون شناخته شدن، استقلال و شکوفایی استعدادهای مدیران صنعت بیمه در ایران بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for managers' career strategies in the Iranian insurance industry

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • Hamed Dehghanan 2
  • Saeid Sehhat 3
  • Forough Saghayan 4

1 Assistant Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran

4 Ph.D. Student in Business Management, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for career path strategies of managers in the Iranian insurance industry. The research method is qualitative in terms of the nature of the research and applied in terms of purpose. The Participants whose number was determined based on theoretical saturation are the managers of the insurance industry who were selected by systematic sampling. Data were collected through semi-structured interviews and data analysis was performed using data-based method. The results indicate the identification of causal conditions affecting career path strategies, including career path anchorages, objective and subjective career path plateaus; The main phenomenon in career path strategies including networking, self-presentation and interpersonal attractions; Background conditions and environment affecting career path strategies, including clarity of career path steps, costly view of education and gender; Interfering conditions affecting career path strategies such as: job-to-job fit, meritocracy system, and job fit to individual interests; Strategies and actions affecting career path strategies such as: human capital, communication and technical knowledge of individuals; The consequences of career strategies were such as: recognition, independence and flourishing of the talents of insurance industry managers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career
  • Career Strategies
  • Managers' Career
  • Insurance Industry