نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: افسردگی سازمانی یکی از پچالشهای نوین سازمانهای بخش دولتی می باشد بی توهی به آن می‌تواند مضرات بلند مدتی برای سازمان و کارکنان آن داشته باشد و از آنجا که امروزه افراد بیشترین وقت خود را در سازمان‌ها سپری می‌کنند، بی توجهی به این مساله می‌تواند خسارات جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل ایجاد افسردگی سازمانی با رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: سازمانهای دولتی) انجام گرفت.
روش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و خبرگان حوزه رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی بوده انتخاب نمونه آماری با تکنیک گلوله برفی صورت گرفت.جهت جمع آوری داده ها 16 مصاحبه عمیق با خبرگان انجام گرفت و داده های به دست آمده با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. و مدل نهایی بر اساس روش استراوس-کوربین طراحی گردید
یافته‌ها: طی این پژوهش 175 کد باز به دست آمد که در قالب 21 کد محوری عدم تحقق اهداف و برنامه ها،عوامل سیاسی-

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Organizational Depression in Public Sector Organizations

نویسنده [English]

 • Sksndar Shirazi

Assistant Professor, Department of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Organizational depression is one of the new challenges of public sector organizations; ignoring it can have long-term harm to the organization and its employees, and since people spend most of their time in organizations today, neglecting this issue can cause damage. Seek irreparability. The present study aimed to investigate the causes of organizational depression with the foundational data approach (case study: government organizations). The current study is qualitative research, and its statistical population consists of professors and experts in organizational behavior and organizational psychology. The statistical sample was selected using a targeted method. In order to collect data, 16 in-depth interviews were conducted with experts, and the obtained data were analyzed using three stages of open, central, and selective coding. The final model was designed based on the Strauss-Corbin method. During this research, 175 open codes were obtained in the form of 21 core codes, non-fulfillment of goals and plans, weak political-legal factors, toxic organizational atmosphere, inappropriate physical space and equipment, telegram management, behavioral problems, personality problems, problems Family, physical disability, job burnout, conflicting relationships with colleagues, negative working conditions, lack of welfare system, financial disability, lack of justice, ineffective communication and unconventional control systems were categorized as sub-categories of this research. All extracted concepts were categorized into six selective codes from the paradigm model. Positive entropy was categorized as the causal conditions of organizational depression, individual factors as contextual factors, job dissatisfaction as a central category, poor financial performance as intervening factors, culture as a strategy, and organizational decline as a consequence of organizational depression.
Introduction
Observing society's current situation and the existing problems and issues shows that many government organizations are weak, and inefficient, and in organizational psychology, they are sick and considered neurotic organizations. The existence of sick organizations also causes damage and problems to the whole body of society, just as the combination of multiple symptoms indicates the emergence of a disorder in humans. Similar patterns of strategic and structural defects also indicate the existence of specific organizational damage in the organization. A neurotic organization is, above all, an anxious organization. Such organizations have doubts about their abilities to achieve compatibility and success. For this reason, instead of spending their energy on achieving success, They often spend time, resources, and effort to avoid failure. In recent years, show behaviors have increased at all government organizations. Non-fulfillment of managers' promises due to severe reduction of resources and inability to provide them, weak performance of managers and, as a result, distrust of managers, failure to make correct and timely decisions, and lack of basic plans to deal with problems, reduction of citizen's rights in organizations and the lack of proper implementation of programs, etc., it is evident that all of these cases within organizations have reduced organizational commitment, reduced motivation in human resources, disturbed personal-work life balance, and in general indifference of employees to organizations. In the long term, the phenomenon of organizational depression appears. And seek to design a paradigmatic model of organizational depression in government organizations.
Materials and methods
This research seeks to develop a model of organizational depression in public sector organizations using the foundation data method; therefore, this research is considered qualitative research. To do it, the foundation data method and the Strauss-Corbin approach have been used in the model's design. In this research, theoretical data from background studies and literature related to the research, which is necessary for expanding the topic and interview questions, have been used. Also, to collect field data, interviewing experts have been used to develop categories. Three stages of coding were used to analyze the data obtained from the interviews: open coding, axial coding, and selective coding.
Discussion and results
The researcher identified 175 open codes during the interviews and classified them into 21 core codes. The results indicated that The subcategories of behavioral problems, personality problems, family problems, and physical disability were categorized under the main category of individual factors. The subcategories of job burnout, conflicting relations with colleagues, and negative working conditions were categorized in the main category of job dissatisfaction. Lack of welfare system and financial inability are subcategories that were categorized in the organization's main category of poor financial performance. The subcategories of lack of justice, ineffective communication, and unconventional control systems were grouped in the main category of dramatic culture. Finally, the subcategories of inability to pursue goals and plans, vague goals and plans, reduction in organizational performance, inefficient leadership, and management were grouped in the main category of organizational decline.
Conclusion
Individual factors are factors related to people's personal behavior and were categorized in the model of organizational depression, behavioral problems, personality problems, family problems, and physical disability under the title of individual factors in the form of underlying factors that cause organizational depression. These factors can be the severity of depression. It affects the organization, and it differs among the employees of the organization. In this research, "job dissatisfaction" has been chosen as the core category. The core category is the category that has the most repetition among the received codes. In this research, job dissatisfaction was the category repeated in all the interviews and hence has been selected as the central category. The subcategories of job burnout, conflicting relationships between colleagues, and negative working conditions were grouped in the main category of job dissatisfaction. Lack of welfare system and financial disability are subcategories categorized as poor financial performance of the organization and selected as intervening factors in the organizational depression model. Lack of justice, ineffective communication, and unconventional control systems were selected as subcategories of dramatic culture, and dramatic culture was chosen as a strategy in the organizational depression model. In the above research, organizational decline is the consequence of organizational depression, poor organizational performance, unclear goals and plans, inefficient leadership, and management were categorized as organizational decline subcategories.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational depression
 • job dissatisfaction
 • drama culture
 • Telegramism management
 1. انواری، محمدرضا. ( 1400). عوامل ساختاری شکل‌گیری تظاهر در ایران، فصلنامه علمى ـ پژوهشى مطالعات اجتماعی، 5(4).
 2. بهنام پور، بهنام، شیروانی، علیرضا( 1401) بررسی رابطه تکنیک‌های مدیریت نمایش و عملکرد و کیفیت تصمیمات مدیران و ارائه راه‌کارهای آن ) مطالعه موردی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان(، هشتمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، 25 آذر 1401.
 3. خالصی، نادر، شمس، لیدا، یگانه، سمیه، جعفری پویان، ابراهیم، نصیری، طه، روستایی، نرگس، مرادی، طیبه. (1391). ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، 6(6)، 412-422.
 4. زارع، فرجام، سپهوند، رضا. (1398). بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10 (37)، پیاپی 1، 189-216.
 5. طاهریان، حسین و فیض، داود، حیدرخانی، زهرا. (1393). عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاه‌ها و تأثیر آن‌ها بر تولید علم،. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 72.
 6. فاضلی، فاطمه، عریضی، حمید رضا، سماواتیان، حسن.(1401). بررسی رابطه بین اختلالات عملکردی مدیران و ویژگی‌های شخصیتی آنان با ابعاد روان‌شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از دیدگاه کارکنان در شعب سه‌گانه تهران، رویکردهای نوین آموزشی،14(1)، 103-124.
 7. فانی، علی اصغر، دانایی فرد، حسن، زکیانی، شعله. (1392). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی: تبیین نقش شخصیت سالم سازمانی. پژوهش‌های مدیریت در ایران, 17(1 )، (پیاپی 78).
 8. معادی، سعید. ( 1395 ). افسردگی سازمانی چالش پیش روی مدیریت منابع انسانی، ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
 9. معینی کربکندی، منصوره، طبرسا، غلامرضا (1401). تأثیر تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی بر ارزیابی عملکرد با میانجیگری مهارت سیاسی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 31(56)، 7-40. DOI: 10.22054/jmsd.2022.61404.3976
 10. یدالهی، ماریه، یدالهی، مائده.(1398). آثار فردی و سازمانی سندروم‌های سازمانی، تحول اداری، (3)64، 6-15.
 11. Abraham, N. Nwovuhoma, J. J. Malik, C. A. (2016). Career Plateau And Employee Performance In Secondary Schools In Rivers State, African International Journal Of Educational Learning, 168-178.
 12. Coban, H; Sarıkaya, M. (2016). A research on the relationship between organizational silence and burnout,. European Scientific Journal,145-154.
 13. Gorgievski, M. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2014). Work engagement and workaholism: comparing the selfemployed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 83–96.
 14. Lorenzo, S. (2013). ‘Employee mental illness: Managing the hidden epidemic, Employ Respons Rights Journal, 10(1), 1-20.
 15. M.R. Bennett and N.F. Glasser. (2009). Glacial geology: ice sheets and landforms. Second edition. Oxford, Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-470-51690-4, 385.
 16. Maxwell, S. M. (2015). An Exploration of Human Resource Personnel and Toxic Leadership. Doctoral dissertation. Walden University.176.
 17. Mengenci, C. (2015). Antecedents and Consequences of Organizational Fear and Silence Behavior: Evidence Service Sector from Turkey. International Business Research, 8(5), 223.
 18. Nick Couldry. (2022). Why celebrity studies needs social theory (and vice versa),Approaching celebrity studies, 6(3), 385-388, doi.org/10.1080/19392397.2015.1062657
 19. Nishtar S, Ralston J. (2013). Can human resources for health in the context of noncommunicable disease control be a lever for health system changes? Bulletin of the World Health Organization,91(11), 6- 895.
 20. Shrivastava, S. R, Shrivastava P. S, Ramasamy J.(2013). Role of self-care in management of diabetes mellitus. Journal of Diabetes Metab Disord, 12(1):14, doi: 10.1186/2251-6581-12-14.
 21. Spranger, A. (2014). Toxic leadership and organizational engagement, Journal of Virtues and Leadership, 13(7).176.