پیش‌بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مطالعه پیش­بینی آمادگی برای تغییر سازمانی بر اساس ادراک کارکنان یکی از بانک‌های دولتی از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب این بانک در شیراز است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 201 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی، مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس محقق ساخته آمادگی برای تغییر سازمانی است که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و جمع‌آوری شده است. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزارLisrel 8.54  و آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی بازدارنده پیش‌بینی‌کننده منفی و معنادار انسجام سازمانی است. همچنین سازمانی بازدارنده پیش‌بینی‌کننده منفی و معنادار آمادگی برای تغییر سازمانی است. یافته‌ها حاکی از آن است ساختار سازمانی تواناساز پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار آمادگی برای تغییر سازمانی است و سهم واسطه‌گری انسجام سازمانی نیز مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Readiness for Organizational Change Based on Staff Perceptions about Organizational Structure Type with the Mediating Role of Organizational Integrity

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzade 1
  • Fatemeh Abdsharif 2
1 Assistan Professor of Shiraz Universiy
2 Master of Educational Management of Shiraz Universiy
چکیده [English]

The aim of this research was to predict the readiness for organizational change based on staff perceptions of organizational structure type with the mediating role of organizational integrity in a state bank. This study, in terms of its goal is applicable and in terms of methods is descriptive and correlation. Required data gathered using questionnaires and survey method. Statistical population consisted of the whole staff of all branches of this bank in Shiraz. Using Cluster sampling method 201 people were selected among them. The research tools included four scales; Organizational Structure Types questionnaire, organizational integrity scale, and researcher-made questionnaire of organizational readiness for change, after estimating the reliability and validity, questionnaires were distributed and gathered. For the analysis of research data Lisrel 8.54 and structural equation modeling test were applied. Results indicated that hindering organizational structure was a negative and significant predictor of organizational integrity and it also was a negative and significant predictor for organizational readiness for change. Moreover, Results suggest that enabling organizational structure is a positive and significant predictor for organizational readiness for change with the obvious mediating role of organizational solidarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enabling Organizational Structure
  • Hindering Organizational Structure
  • Organizational integrity
  • Organizational Readiness for Change
  • Bank