تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به نوپا بودن شرکتهای دانش بنیان و مقوله کارآفرینی و همچنین نیاز جامعه و تاکید مسوولین کشور برای گسترش این دو مقوله،پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه در شرکت‎های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال 1393 انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 64 نفر از مدیران شرکت‏های دانش بنیان بود که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 56 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد برای سنجش متغیرهای پژوهش می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه‏گیری ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی و ابعاد آن بر بروز رفتار کارآفرینانه بود. هم چنین نتیجه گرفته شد که سرمایه انسانی یک منبع بالقوه برای مزیت رقابتی شرکت‏های دانش بنیان می باشد که نهایتاً باعث رشد و توسعه این گونه شرکت‏ها شده و به بهبود وضعیت کارآفرینی در این شرکت‏ها کمک می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Capital on Entrepreneurial Behavior of the Knowledge- Based Companies

نویسندگان [English]

  • Davood Hossin Poor 1
  • Mohammad Abdollahi 2
1 Assistan Professor of Allameh Tabataba'i University
2 M.A. Student of Entrepreneurship Management of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This study aimed to identify the impact of human capital on entrepreneurial behavior of the knowledge-based companies and was performed in Science and Technology Park of Tehran University in 1393. The survey population was 64 managers of knowledge-based companies, and according to Morgan table the sample size was 56  individuals. Method of data gathering is based on two standard questionnaires to measure research variables. Data analysis was conducted in two parts: measurement model and a sturtural part. In the measurement model, the technical charactersitics of questionnaries inculuding reliability, validity, convergent and divergent validity were examined and necessary amendments were adopted. In the structure, the structure coefficients of the model were used to evaluate research hypotheses. Results indicate a positive and significant impact of human capital and its dimensions on the entrepreneurial behavior of the firms. It was conclude that human capital is a potential source of competitive advantage for knowledge-based companies. Which eventually led to the development of these companies and also enhance the situation of entrepreneur in these firms. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Entrepreneurial Behavior
  • knowledge-based companies
  • Science and Thechnology Park