تعیین تاثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیر مالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشگاه اصفهان.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیرمالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان  با در نظر گرفتن نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده صورت پذیرفته است. جامعه آماری 862 نفر از کارکنان شهرداری اصفهان بودکه 314 نفر،  به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها  از طریق پرسشنامه بوده است؛ در این راستا برای سنجش عدالت سازمانی و درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان، از پرسشنامه استاندارد و به منظور اندازه گیری رضایت از جبران خدمات مالی و غیر مالی، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. توصیف داده‌ها  ازطریق نرم افزار SPSS و برای آزمون مدل معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که رضایت از جبران خدمات مالی و غیرمالی،  بر عدالت سازمانی تأثیر دارد. رضایت از جبران خدمات غیرمالی بر درگیری عاطفی- ذهنی تأثیر دارد. تأثیر رضایت از جبران خدمات مالی و عدالت سازمانی بر درگیری عاطفی- ذهنی معنادار نبود. همچنین، نقش میانجی عدالت سازمانی، در تأثیر رضایت از جبران خدمات غیر مالی  بر درگیری عاطفی- ذهنی تأیید شد. 

عنوان مقاله [English]

Determining the Effect of Financial and Nonfinancial Compensation Satisfaction on Employee Engagement with Mediating Role of Justice Perceived Organizational

نویسندگان [English]

  • Ali Shaemi 1
  • Ali Safari 1
  • Samaneh Salimian 2
2 salimiyan_s2000@yahoo.com
چکیده [English]

This study has been done with the aim of determining the effect of financial and nonfinancial compensation satisfaction on employee engagement considering mediator role of perceived organizational justice. The research statistical population included eight hundred sixty two Isfahan Municipality employees. Three hundred fourtheen persons were selected as the research sample by stratified random sampling. The required data was obtained through questionnaire. In this regard, ُُstandard questionnaire has used to measure organizational justice and emloyee engagement, and self- made questionnaire has used for evaluation compensation system satisfaction. SPSS software was used to describe the research data. Also, testing of structural equations model were performed using PLS software.
The hypothesis test results showed that financial and nonfinancial compensation satisfaction have effect on organizational justice. Nonfinancial compensation satisfaction have effect on employee engagement. But the impact financial compensation and organizational justice on employee engagement was not confirmed. Also, the mediating role of perceived organizational justice on effect of nonfinancial compensation on employee engagement was confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation system Satisfaction
  • Financial Compensation
  • Nonfinancial Compensation
  • Organizational justice
  • engagement