سنجش برندکارفرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی جهت سنجش برندکارفرما و نیز سنجش برندکارفرما در شرکت زرین غزال طراحی گردیده است. بدین صورت که با مرور ادبیات و پیشینه موضوع، به برآورد ابعاد برندکارفرما مبادرت و سپس به  سنجش برندکارفرمای شرکت مذکور می­پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات توسعه­ای و نیز تحقیقات کاربردی قرار گرفته و با توجه به نحوه گردآوری داده­های لازم، پیمایشی و از نوع توصیفی می­باشد. داده­های لازم توسط پرسشنامه بومی­سازی شده متناسب با مدل پژوهش، از کارکنان و متقاضیان استخدام در شرکت زرین غزال جمع­آوری گردیده و  نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، حاکی از این است که برندکارفرما را می­توان در ابعاد پنجگانه اقتصادی با سه شاخص، کارکردی با پنج شاخص، اجتماعی با یازده شاخص، توسعه­ای با پنج شاخص و پیام­رسانی با هفت شاخص، مورد سنجش قرار داد. محاسبه میانگین و انحراف معیار پاسخ­ها گویای این امر است که در یک ارزیابی کلی وضعیت برندکارفرما در شرکت زرین غزال نسبتأ مناسب و از نظر ابعاد مختلف برندکارفرما نیز بالاترین میانگین را در بعد اقتصادی و پایین­ترین را در بعد اجتماعی کسب می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Employer Brand

نویسندگان [English]

  • Habibollah Ranaei Kordshouli 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
  • Ali Asghar Mobasheri 3
1 Associate Professor, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate prof., department of management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Estahban
چکیده [English]

Present study is designed to provide a model for measuring employer brand and measuring employer brand in zarringhazal corporate. literature review of the subject used to estimate the dimensions of employer brand and then attempt to measure the company's employer brand. According to the purpose current study is a developmental and  applied research and research design and method of data gathering is Survey/ Descriptive. Needed data gathered with use of customized related questionnaire to the research model from Employees and job applicants of Zarringhazal corporate and the results of  Confirmatory factor analysis shows that an employer brand can be measured in five dimensions of economic with Three indicators, Functional with five indicators, social with eleven indicators, developmental with five indicators and messaging with seven indicators. Results of Mean and Standard deviation of answers also shows that in an overall assessment situation of employer brand in Zarringhazal corporate is relatively Appropriate and  gets the highest mean in the economic dimension and the lowest in the social.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer brand
  • employer brand dimensions
  • Employer brand measurement
  • employer brand models
حمیدیان­پور، فخریه. ضیایی­بیده، علیرضا. و سعیدا­اردکانی، محمد (1392). «ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدلسازی معادله ساختاری»، دو فصلنامة علمی- پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 5 (9): 20-1.
خدامی، سهیلا. و اصانلو، بهاره (1394). «طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما»، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، 5، (1): 23-1.
رحیمیان، اشرف (1392). «برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه­انسانی»، دوفصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 5 (2):150-127.
کلانتری، خلیل (1388). مدلسازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، تهران، فرهنگ صبا.
یعقوبی، نورمحمد. آذر، عادل. و همراهی، مهرداد (1391). روش تحقیق در مدیریت، با رویکردی به نگارش پایان­نامه تحصیلی، مشهد، نشر مرندیز، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
Adlain, T. B. (2014). “Marketing Meets Human Resources: A Study of Employer Branding Practices in Canada”, A Research project Submitted to Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters in Business Administration, Halifax, Nova Scotia.
Al-Ali. N. (2003). Comprehensive Intellectual Capital Management; Step-by-Step; John Wiley & Sons, Inc.
Alnıaçık, E,. & Alnıaçık, U. (2012). “Identifying Dimensions of Attractiveness in Employer Branding: Effects of Age, Gender, and Current Employment Status”, 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences,58: 1336 – 1343.
Ambler, T., &  Barrow. S. (1996). “The employer brand, Centre for Marketing, Pan”, Agra Working Paper: 96-902.
Aslam,. S. (2015). “Potential Employee Segmentation: Employer Branding and Intention to Apply for a Job in Banking Sector, Pakistan”, International Journal of Management Sciences and Business Research, 4(6):111-116.
Backhaus, K., & Tikoo. (2004). “Conceptualizing and Researching Employer Branding”, Career Development International, 9 (4/5): 501-517.
Barber, A. (1998). Recruiting Employees: Individual and Organizational Perspectives, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Berthon, P., Ewing, M.,  & Hah, L. L. (2005). “Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding”, International Journal of Advertising, 24 (2): 151-72.
Biswas, M., & Suar, D. (2013). “Which Employees’ Values Matter Most in the Creation of Employer Branding?”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7 (1): 93-102.
Botha, A.,  Bussin, M., & De Swardt, L. (2011). “An Employer Brand Predictive Model for Talent Attraction and Retention”, SA Journal of Human Resource Management/SA:1-12.
Broek, M. T. (2015). “from Employer Attractiveness Employer Branding: Results of a Mixed Methods Research”, master thesis of business administration, human resource management, School of management and governance,  university of Twent.
Burwat, P. (2015). “The relationship among Perceived Employer Branding, Employee Engagement and Employee Expectation in service Industry”, International Business management, 9 (4): 554-559.
Buttenberg, K. (2013). “Impact of Employer Branding on Employee Performance”, New Challenges of Economic and Business Development, Riga, University of Latvia: 115-123.
DelVecchio, D., Jarvis, C. B., Kli,. R. R., & Dinee, B. (2007). “Leveraging Brand Equity to Attract Human Capital”, Market Lett, 18: 149-169.
Edwards, M. R., & Edwards, T. (2013). “Employee Responses to Changing Aspects of the Employer Brand Following a Multinational Acquisition: a Longitudinal Study”, Human Resource Management, 52 (1): 27–54.
Fischer, I.,  & Kieler, K. (2015). “Towards an Employer Brand an Evidence-Based Approach to Develop an Employer Brand: a Case Study of a Berlin-Based Business Incubator in the Online and Mobile Gaming Industry”, Working Papers of the Institute of Management Berlin at the Berlin School of Economics and Law.
Florea, N. V. (2011). “Using Branding to Attract, Recruit And Retain talented Staff”, Management& Marketing, 284 (2): 283-297.
Frank, H., & Bauer, M. (2012). “Employer Branding for Public Utilities”, Tefen Management Consulting.
Gomes, R., & Neves, J. (2010). “Employer Branding Constrains Applicants’ Job Seeking Behaviour?”, Revista de Psicología Del Trabajoy De las Organizaciones, 26: 223-234.
Goswami, S., & Agarwal, R. (2015). “A Study on Employer Branding and Its Impacts on Employee’s Attraction and Retention”, International Journal of Management and Social Sciences Research  (IJMSSR), 4, (6): 9-15.
Hillebrand,. I., & Ivens, B. S. (2011). “Scale Development in Employer Branding”, Dermaekentag: 29.-30.
Kaur & Tavleen (2013). “Role of Social Media in Building Image of an Organization as a Grate place to work”, Proceedings of ASBBS, Proceedings of ASBBS, 20 (1): 546-553.
Keefe, T. J. (2007). “Developing a Strong Employer Brand”, American Water Works Association, 99 (8): 20-21.
Knox, S., & Freeman, F. (2006). “Measuring and Managing Employer Brand Image in the Service Industry”, Journal of Marketing Management, 22: 695-716.
Kucherov, D., & Zavayalova, E. (2012). “HRD Practices and Talent Management in Companies With the Employer Brand”, Europen Journal of training and development, 3 (1): 86-104.
Lalwani, N., & Parmar, A. (2012). “An Empirical Study on External and Internal Employer Branding”, International Journal of Research in Social Sciences: 167-179.
Livens, F. (2007). “Employer branding in the Belgian Army: the Importance of Instrumental and Symbolic Belifes for Potential Applicants, Actual Applicants and Military Employees”, Human Resource Management, 46 (1): 51–69.
Livens, F., & Highhouse, S. (2003). “The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company’s Attractiveness as an Employer”, Personnel Psychology, 56: 75-102.
Lievens, F., Van Hoye, G., & Anseel, F. (2013). “Organizational Identity and Employer Image: Towards a Unifying Framework”, British Journal of Management, 18: 45–59.
Lundkvist, H. (2011). “Employer Brand Opens up for a Gender Process Model”, Nordic journal of working life studies, 1 (2): 99-115.
Malati, N., & Tiwari, P. (2013). “Organizational Differentiation Through Employer Branding”, International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBEA): 126-131.
Maxwell, R., & xnax, S. (2009). “Motivating Employees to live the brand: a Comparative Case Study of Employer Brand Attractiveness Within the Firm”, journal of marketing management, 25, (9-10): 1-16.
Memon, M. A., & Kolachi, N. A. (2012). “Towards Employer Branding: a Nexus of HR & Marketing”, Interdisciplinary Journal of contemporary research in business, 4 (2): 46-61.
Parmar, A. (2014). “The Role of Hr Department in Employer Branding at Public and Private Sector”, Journal of Human Resources Management and Labor Studies, 2, (2): 201-225.
Priyadarshi, P. (2011). “Employer Brand Image as Predictor of Employee Satisfaction, Affective Commitment & Turnover”, Indian Journal of Industrial Relations, 46 (3): 510-522.
Saini, G. K., Rai, P. & Chaudhary, M. K. (2014). “What do Best Employer Surveys Reveal about Employer Branding and Intention to Apply?”, Journal of Brand Management, 21: 95–111.
Sathya, M. S., & Indradevi, R. (2014). “Branding for Talent Attraction and Retention of Employees: A Literature Review”, International journal of scientific research, 3 (8): 202-204.
Scholars, R. (2013). “Employer Branding: a Strategic Ttool to Attract and Retain Talents in a Competitive Environment”, Indian Streams Research Journal, 2 (12): 1- 4.
Sokro, E. (2012). “Impact of Employer Branding on Employee Attraction and Retention”, European Journal of Business and Management, 4 (18): 164-173.
 Supejevaite, M. (2015). “Enhancement of the Internal Employer Brand of UAB Civitta and its Estonian Subsidiary”, A Thesis Presented to the Faculty of the International Business and Communication Program at ISM University of Management and Economics in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Management.
Turban, D. B., (2001). “Organizational Attractiveness as an Employer on College Campuses: An Examination of the Applicant Population”, Journal of Vocational Behavior, 58: 293–312.
Uma, S. N., Shruthi, V. K., & Gaikwad, S. M. (2013). “Employer Branding - The Competitive Edge for Corporate Success”, IJEMR – January, 3 (1).
Vijayalakshmi, V., Uthayasuriyan, K. (2015). “The Impact of Employer Branding on Employee Performance”, Indian journal of applied research, 5: 211-213.
Wilska, E. (2014). “Employer Branding as an Effective Tool in Acquiring Talents”,journal of positive management, 5 (3): 46–54.