دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. جانمایی صندلی‌های سیاسی و حرفه‌ای در نظام مدیریت دولتی ایران (ماهیت، محتوی و شاخص‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22054/jmsd.2021.61372.3958

غلامعلی طبرسا


2. طراحی مدل پیشرفت مسیر شغلی براساس الگوی مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22054/jmsd.2021.58916.3884

میثم ستونه؛ مجتبی طبری؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ محمدرضا باقرزاده


3. قدرت برتر هیئت‌مدیره یا مدیرعامل؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22054/jmsd.2021.55116.3752

محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ مهدی ابراهیمی


4. عوامل مدیریت اثربخش پروژه‏ های بهبود در جریان تعالی‏ گرایی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22054/jmsd.2021.49771.3533

وحید برادران؛ علیرضا اسدالهی


5. طراحی الگوی حضور غیرموجه منابع انسانی سازمان ها با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22054/jmsd.2021.54823.3734

میر هادی موذن جمشیدی؛ راضیه باقرزاده خداشهری


6. بررسی تأثیر عدم امنیت شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22054/jmsd.2021.58096.3858

داود قربان زاده؛ شادان وهاب زاده؛ الهه کاظمی