نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

چندپیشگی در میان کارکنان یک پدیده مشترک و در حال رشد است که مدیران منابع انسانی را بر آن داشته ‏است تا با شناخت کامل این پدیده جهان شمول و پیشایندهای آن، به توسعه استراتژی‏‏ های جدید برای مدیریت کارکنان چندپیشه بپردازند. از این رو، تحقیق حاضر با هدف گونه ‏شناسی و بررسی هم ‏راستایی انواع چندپیشگی و پیشایند‏های آن، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع ‏آوری داده‏ ها کیفی و از نظر رویکرد مطالعه فرامطالعه از نوع فراترکیب است. بدین منظور، با استفاده از مدل هفت مرحله‏ ای سندلوفسکی و باروسو (2007)، پیکربندی جدیدی از پدیده چندپیشگی ارائه شد. در این پژوهش برای سنجش روایی از چک لیست استاندارد گلین (2006) و برای سنجش پایایی از روش هولستی (1969) استفاده شد. پس از تحلیل و بررسی یافته ‏های حاصل از مرور سیستماتیک چهار گونه چندپیشگی تحت عناوین چندپیشگی اجباری، چندپیشگی هدفمند، چندپیشگی کامل و چندپیشگی هیبریدی و همچنین سه دسته پیشایند محیطی، شغلی و فردی شناسایی شد. در نهایت، بعد از تعیین جایگاه هرکدام از انواع چندپیشگی براساس مولفه ‏های پیشایندهای سه ‏گانه، مدل چندپیشگی به عنوان زیربنای مطالعات سازمانی تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Typology of Moonlighting; Meta-synthesis methodology

نویسندگان [English]

  • Nasim Afshar-kaveh 1
  • Alireza Koushkie Jahromi 2
  • Mir Ali Seyyed Naghavi 3
  • saeed zarandi 4

1 PhD Student in Human Resource Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Public Administration Department of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Moonlighting is a widespread and increasingly prevalent phenomenon in today's society, forcing human resources managers to develop new strategies for managing their workforce by deeply understanding this pervasive issue and its causes. Thus, the typology of moonlighting and its causes as well as alignment checks were the goals of the current study. In terms of its primary goal, the method utilized to collect qualitative data, and the Meta-synthesis methodology, this study is qualitative. For this purpose, a new configuration of the moonlighting phenomena was provided using the seven step model of Sandlovsky and Barroso. In this study, reliability was evaluated using Holstein's method, while validity was checked using Glynn's checklist. After examining and analyzing the results of the systematic review, four types of moonlighting—compulsory moonlighting, targeted moonlighting, full moonlighting, and hybrid moonlighting—as well as three categories of environmental, occupational, and individual antecedents—were discovered. After placing each type of moonlighting according to the components of the three antecedents, the moonlighting model was established as the cornerstone of organizational studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moonlighting
  • Moonlighting Antecedents
  • Meta-synthesis
  • Alignment