دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
اثرات منابع فناوری اطلاعات تکمیلی بر قابلیت‌های سازمانی، اهداف استراتژیک و عملکرد

زهرا غلامی؛ مهدی یدالهی

دوره 31، شماره 105 ، مهر 1401، ، صفحه 167-193

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.62483.3997

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر منابع فناوری اطلاعات تکمیلی بر قابلیت‌های سازمانی، اهداف استراتژیک و عملکرد در شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو استان تهران انجام می‌شود. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گردآوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در این ...  بیشتر

فراتحلیل شاخص های کلیدی مدیریت منابع انسانی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان

باقر عسگرنژاد نوری؛ معصومه میرموسوی

دوره 30، شماره 101 ، مهر 1400، ، صفحه 125-160

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.49482.3522

چکیده
  امروزه کارکنان یکی از مهمترین منابع موفقیت سازمان‌ها هستند و تشخیص عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان به یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان‌ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش بررسی شاخص‌های مدیریت منابع انسانی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان با بکارگیری روش فراتحلیل و نرم افزار CMA است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مطالعات است که به بررسی ...  بیشتر

الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی

دوره 24، شماره 77 ، تیر 1394، ، صفحه 187-219

چکیده
  بیش از 70% تلاش‏های تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده ناکام می مانند. یکی از مهمترین دلایل این ناکامی، عدم هماهنگی گونه‏های تغییر با گونه‏های قدرت سازمانی می باشد. هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی گونه‏های قدرت با گونه‏های تغییر و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت‏های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر ...  بیشتر

تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

نبی اله دهقان؛ صمد فتحی؛ سمیه گرجامی؛ حسین ولی‌وند زمانی

دوره 21، شماره 67 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 97-128

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه تأثیر تعهد مدیران عالی در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و اثر آن بر عملکرد آنان صورت گرفته است و تعهد مدیران در قبال کارکنان با عامل‏های آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که با روش پیمایشی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق مجموعه ...  بیشتر

اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت

بهمن حاجی پور؛ مرتضی کرد

دوره 21، شماره 64 ، شهریور 1390، ، صفحه 141-166

چکیده
  دستیابی به عملکرد مالی برتر یکی از موضوعات مورد علاقه شرکت ها و محققان رشته مدیریت است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکتهاست. و این که "آیا این اثرات به دلیل ارتباط  شرکت با هم پیمانان بهبود پیدا میکند؟" الگوی تحقیق روی 501 نمونه از شرکتهایی که دارای پیمان راهبردی بودهاند با استفاده ...  بیشتر

انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد: مطالعه موردی شرکت های تولیدی ناحیه صنعتی اراک
دوره 20، شماره 62 ، مهر 1389، ، صفحه 143-162

چکیده
  تحولات سریع و پویایی بازارهای رقابتی دستیابی به انعطاف پذیری را برای سازمان ها بیش از گذشته ضروری کرده است. انعطاف پذیری پدیده ای خودجوش وغیر ارادی نیست، بلکه سازمان ها باید عوامل اثرگذار بر انعطا فپذیری را شناسایی و آنها را ایجاد کنند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انعطاف پذیری و تبیین آنها و تأثیر انعطا فپذیری بر ...  بیشتر

تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران

سید محمد اعرابی؛ مهدی سلطان محمدی

دوره 19، شماره 59 ، مهر 1388، ، صفحه 1-25

چکیده
  در دهه گذشته مفهوم بازار گرایی و اثرات آن بر عملکرد مورد مطالعه و توجه گسترده ای قرار داشته است. هر چند که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هنوز در مورد تأثیر بازار گرایی بر عملکرد به خصوص در کشورهای در حال توسعه جای تردید وجود دارد. این تحقیق، نحوه اندازه گیری سازه بازار گرایی را بر اساس مفهوم پردازی نارور و اسلیتر در شرایط خاص محیطی ...  بیشتر