نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

امروزه کارکنان یکی از مهمترین منابع موفقیت سازمان‌ها هستند و تشخیص عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان به یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان‌ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش بررسی شاخص‌های مدیریت منابع انسانی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان با بکارگیری روش فراتحلیل و نرم افزار CMA است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مطالعات است که به بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان پرداخته‌اند. مجموع مطالعات جمع‌آوری شده مشتمل بر 252 مطالعه بود. با توجه به استانداردهای رویکرد فراتحلیل تعداد 165 مطالعه حذف گردید و از مجموع 87 پژوهش، تعداد 23 متغیر مستقل شناسایی شد. نتیجه این بررسی فراتحلیل نشان داد که متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی، سیستم جبران خدمات، کیفیت زندگی کاری، مبادله رهبر-عضو، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، سیستم ارزیابی عملکرد، فرهنگ سازمانی، خلاقیت و نوآوری، مدیریت مشارکتی، برنامه‌های آموزش و بهسازی، احساس معنی دار بودن شغل، توانمندسازی منابع انسانی، امنیت شغلی، جو سازمانی، استقلال کاری، توسعه مسیر شغلی و انگیزش شغلی تاثیر مثبت بر بهبود عملکرد کارکنان دارند. همچنین تاثیر متغیرهای سیاست سازمانی، ابهام نقش، طراحی مجدد شغل، تقاضاهای شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of HRM Key Indicators Affecting Employees Performance Improvement

نویسندگان [English]

  • Bagher Asgarnezhad Nouri 1
  • Masoume Mir Mousavi 2

1 Associate Professor, Department of Business Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Master of Executive Management, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Today, employees are one of the most important sources of success for organizations, and identifying the factors that affect employee performance has become one of the main tasks of managers. The purpose of this study is to investigate human resource management indicators that affect employee performance by using meta-analysis method with using CMA software. The statistical population of the study included all studies that examined the factors affecting the improvement of employee performance. A collection of studies was comprised of 252 studies. Aaccording to the standards of the meta-analysis approach, 165 studies were excluded and 87 studies were selected. The results of data analysis showed that job satisfaction, organizational commitment, compensation system, quality of work life, leader-member exchange, organizational justice, organizational support, performance evaluation system, organizational culture, Creativity and innovation, collaborative management, education and rehabilitation programs, meaningful job, human resource empowerment, job security, organizational climate, autonomy, career development and job motivation have a positive effect on employee performance improvement. The effect of organizational policy variables, role ambiguity, job redesign, job demands on employee performance improvements was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Employee Performance Improvement
  • Human Resource Management Indicators
  • Meta-analysis
آقایی فیشانی، تیمور؛ جفره منوچهر، میرمحمدعلی؛ تجریشی، شبنم؛ (1390). تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان، مدیریت کسب و کار، 11(3)، 1-21.
ایران زاده، سلیمان؛ عماری، حسین؛ حسینی، سید علی؛ (1386)، بررسی تاثیر ارزشیابی در بهبود عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان هشترود؛  مدیریت و بهره وری، 1(3)، 105-125.
جهانیان، رمضان ؛ نوروزی ناو، زاهد، (1390). بررسی تاثیر دوره­های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تهران، نوآوری مدیریت آموزشی(اندیشه­های تازه در علوم تربیتی)، 6(2)، 29-45.
خردمند، ابراهیم؛ ناظم، فتاح؛ (1389)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ فصلنامه مدیریت و بهره وری، 12،159-182.
دهقان، نبی اله؛ فتحی، صمد؛گرجامی، سمیه، ولی وندزمانی، حسین؛ (1391). تاثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان؛  مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22(67)؛ 97-128.
شریعتمداری، مهدی؛ حاتمی، جواد؛ اسکندری، احمدرضا؛ بابامرادی، رسول، (1393). بررسی چگونگی تاثیر آموزش­های ضمن خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر بهبود عملکرد آنها؛ فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(5)، 199-175.
صمدی، عباس؛ سوری، مهرداد؛ (1389). تاثیر توانمندسازی در عملکرد کارکنان اداره کل تعاون استان همدان، اقتصاد(تعاون)، 1، 157-143.
علوی، سید علی؛ مشفق، مهدی؛ (1387). بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع))، اندیشه مدیریت راهبردی،2(2)، 95-122.
فضلی، سید سجاد؛ صفاریان، سعید؛ هاشم نژاد، فاطمه، (1391). بررسی تاثیر دوره­های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی علوم پزشکی؛ فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی؛ 2،4(8)، 129-144.
محمدی نائینی، مژگان؛ (1386). بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سازمان های اداری شهر اراک، فصلنامه تخصصی پژوهشهای تربیتی، 10، 139-160.
میرحسینی، سید رضا؛ امیری، محمد؛امین هراتی، فریبا؛کلاتهایی، مهدی؛ نادری، شیما؛ (1393). ارزیابی تاثیر آموزش مهارتهای ICDL بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از دید فراگیران، مدیریت بهداشت و درمان، 5(3)، 25-32.
ناظم، فتاح؛ حمودی، جمیله؛ (1385)، رابطه­ی بین خلاقیت مدیران با بهوبد عملکرد کارکنان آنها در سازمان­های نفتی؛ (پژوهشگر) فصلنامه علمی ترویجی مدیریت؛ 2(7)، 80-88.
 
Ang, S., Van Dyne, L., & Begley, T. M. (2003). The employment relationships of foreign workers versus local employees: A field study of organizational justice, job satisfaction, performance, and OCB. Journal of Organizational Behavior, 24(5), 561-583.
Asgarnezhad Nouri, B., Sanayei, A., Fathi, S., & Kazemi, A. (2014). Meta-analysis of the mediating role of sample characteristics in the relationship between marketing activities and organizational performance. Management Research in Iran. 18(1): 151-169.
Bhatnagar, J., & Sandhu, S. (2005). Psychological Empowerment and Organisational Citizenship Behaviour (OCB) in 'IT' Managers: A Talent Retention Tool. Indian Journal of industrial relations, 449-469.
Biswas, S. (2012). Impact of psychological climate & transformational leadership on employee performance. Indian Journal of Industrial Relations, 105-119.
Biswas, S. (2009). Organizational culture & transformational leadership as predictors of employee performance. Indian Journal of Industrial Relations, 611-627.
Biswas, S., & Varma, A. (2007). Psychological climate and individual performance in India: Test of a mediated model. Employee Relations, 29(6), 664-676.
Binnewies, C., Sonnentag, S., & Mojza, E. (2009). Daily Performance at Work: Feeling Recovered in the Morning as a Predictor of Day-Level Job Performance. Journal of Organizational Behavior, 30(1), 67-93.
Bommer, W. H., Dierdorff, E. C., & Rubin, R. S. (2007). Does prevalence mitigate relevance? The moderating effect of group-level OCB on employee performance. Academy of management journal, 50(6), 1481-1494.
Brockner, J., Spreitzer, G., Mishra, A., Hochwarter, W., Pepper, L. (2004). Perceived Control as an Antidote to the Negative Effects of Layoffs on Survivors' Organizational
Commitment and Job Performance. Administrative Science Quarterly, 49(1), 76-100.
Bronestein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2004). Comprehensive meta-analysis manual. Available at: www.meta-analysis.com /downloads/meta-analysis-manual.pdf.
Brown, Ch. (1982). Estimating the determinants of employee performance. The Journal of Resources, 17(2), 178-194.
Byrne, ZS. (2005). Fairness Reduces the Negative Effects of Organizational Politics on Turnover Intentions, Citizenship Behavior and Job Performance, Journal of Business and Psychology, 20(2), 175-200.
Cesário, F., & Chambel, M. J. (2017). Linking organizational commitment and work engagement to employee performance. Knowledge and Process Management, 24(2), 152-158.
Chang, P. C., & Chen, S. J. (2011). Crossing the level of employee's performance: HPWS, affective commitment, human capital, and employee job performance in professional service organizations. The international journal of human resource management, 22(04), 883-901.
Chen, S. Y., Uen, J. F., & Chen, C. C. (2016). Implementing high performance HR practices in Asia: HR practice consistency, employee roles, and performance. Asia Pacific Journal of Management, 33(4), 937-958.
Cheng, Y., & Kalleberg, A. L. (1996). Employee job performance in Britain and the United States. Sociology, 30(1), 115-129.
Chiaburu, D. S., & Byrne, Z. S. (2009). Predicting OCB role definitions: Exchanges with the organization and psychological attachment. Journal of Business and Psychology, 24(2), 201-214.
Cho, S., & Johanson, M. M. (2008). Organizational citizenship behavior and employee performance: A moderating effect of work status in restaurant employees. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(3), 307-326.
Christen, M., Iyer, G., & Soberman, D. (2006). Job satisfaction, job performance, and effort: A reexamination using agency theory. Journal of Marketing, 70(1), 137-150.
Deckop, J., Mangel, R., & Cirka, CC. (1999). Getting More than You Pay for: Organizational Citizenship Behavior and Pay-for-Performance Plans. The Academy of Management Journal, 42(4), 420-428.
Diefendorff, J. M., Brown, D. J., Kamin, A. M., & Lord, R. G. (2002). Examining the roles of job involvement and work centrality in predicting organizational citizenship behaviors and job performance. Journal of Organizational Behavior, 23(1), 93-108.
Eldor, L. (2017). Looking on the bright side: The positive role of organisational politics in the relationship between employee engagement and performance at work. Applied Psychology, 66(2), 233-259.
Fred Miao, C., & Evans, K. R. (2007). The impact of salesperson motivation on role perceptions and job performance—a cognitive and affective perspective. Journal of Personal Selling & Sales Management, 27(1), 89-101.
Gilley, J. W., Gilley, A. M., Jackson, S. A., & Lawrence, H. (2015). Managerial practices and organizational conditions that encourage employee growth and development. Performance Improvement Quarterly, 28(3), 71-93.
Ghrobani Zadeh, V. A., & Hassan Nanghir, S. T. (2013). Practical guide of meta-analysiswith CMA2 software. Tehran: Sociologists Publications.
He, W., Fehr, R., Yam, K. CH., Long, L., & Hao, P. (2016). Interactional justice, leader-member exchange, and employee performance: Examining the moderating role of justice differentiation. Journal of Organizational Behavior, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/job.2133.
Huang, S. Y., Lee, C. H., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2015). How business process reengineering affects information technology investment and employee performance under different performance measurement. Information Systems Frontiers, 17(5), 1133-1144.
Hunter, J., & Schmidt, F. (2004), Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. Beverly Hills CA: Sage.
Janssen, O., & Van Yperen, N. W. (2004). Employees' goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction. Academy of management journal, 47(3), 368-384.
Jiang, K., Lepak, D. P., Han, K., Hong, Y., Kim, A., & Winkler, A. L. (2012). Clarifying the construct of human resource systems: Relating human resource management to employee performance. Human resource management review, 22(2), 73-85.
Kiruja, E. K., & Mukuru, E. (2018). Effect of motivation on employee performance in public middle level Technical Training Institutions in Kenya. IJAME.
Kim, H. J., Hur, W. M., Moon, T. W., & Jun, J. K. (2017). Is all support equal? The moderating effects of supervisor, coworker, and organizational support on the link between emotional labor and job performance. BRQ Business Research Quarterly, 20(2), 124-136.
Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H. M., & Phetvaroon, K. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management, 76, 83-93.
Lopez, E. (1982). A Test of the Self-Consistency Theory of the Job Performance-Job Satisfaction Relationship. The Academy of Management Journal, 25(2), 335-348.
Lu, C. Q., Du, D. Y., Xu, X. M., & Zhang, R. F. (2017). Revisiting the relationship between job demands and job performance: The effects of job security and traditionality. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(1), 28-50.
Luthans, L., Norman, S., Avolio, B., & Avey., JB. (2008).The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate: Employee Performance Relationship. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 219-238.
Meng, J., & Berger, B. K. (2019). The impact of organizational culture and leadership performance on PR professionals’ job satisfaction: Testing the joint mediating effects of engagement and trust. Public Relations Review45(1), 64-75.
Moorman, R. H., & Harland, L. K. (2002). Temporary employees as good citizens: Factors influencing their OCB performance. Journal of Business and Psychology, 17(2), 171-187.
Newman, A., Cooper, B., Holland, P., Miao, Q., & Teicher, J. (2019). How do industrial relations climate and union instrumentality enhance employee performance? The mediating effects of perceived job security and trust in management. Human Resource Management58(1), 35-44.‏
Nguyen, P. D., Dang, C. X., & Nguyen, L. D. (2015). Would Better Earning, Work Environment, and Promotion Opportunities Increase Employee Performance? An Investigation in State and Other Sectors in Vietnam. Public Organization Review, 15(4), 565-579.
Peterson, S. J., & Byron, K. (2008). Exploring the role of hope in job performance: Results from four studies. Journal of Organizational Behavior, 29(6), 785-803.
Pham, N. T., Thanh, T. V., Tučková, Z., & Thuy, V. T. N. (2019). The role of green human resource management in driving hotel’s environmental performance: Interaction and mediation analysis. International Journal of Hospitality Management, 102392.
Quan, P., Shi, Y., Niu, L., Liu, Y., & Zhang, T. (2018). Automatic Chinese Multiple-Choice Question Generation for Human Resource Performance Appraisal. Procedia computer science, 139, 165-172.
Rai, H., & Singh, M. (2013). A study of mediating variables of the relationship between 360 feedback and employee performance. Human Resource Development International, 16(1), 56-73.
Randall, M. L., Cropanzano, R., Bormann, C. A., & Birjulin, A. (1999). Organizational politics and organizational support as predictors of work attitudes, job performance, and organizational citizenship behavior. Journal of organizational behavior, 159-174.
Ren, Sh., Yang, F., & Wood, R. (2017). How work-related capabilities influence job performance: a relational perspective. , The International Journal of Human Resource Management, DOI:10.1080/09585192.2017.1288154.
Rodwell, J. J., Kienzle, R., & Shadur, M. A. (1998). The relationship among work‐related perceptions, employee attitudes, and employee performance: The integral role of communications. Human Resource Management, 37(3‐4), 277-293.
Rosenthal, R., & Dematteo, M. R. (2001). Meta-analysis: Recent developments in quantitative cumulation methods. Advances in Measurement and Data Analysis, San Francisco: Jossey-Bass.
Sales, C., Levanoni, E., & Knoop, R. (1989). Employee performance as a function of job orientation and job design. Relations industrielles/Industrial Relations, 44(2), 409-420.
Selvarajan, T. T., & Cloninger, P. A. (2012). Can performance appraisals motivate employees to improve performance? A Mexican study. The International Journal of Human Resource Management, 23(15), 3063-3084.
Shi, J., Chen, Zh., & Zhou, L. (2011). Testing Differential Mediation Effects of Sub-dimensions of Political Skills in Linking Proactive Personality to Employee Performance, Journal of Business and Psychology, 26(3), 359-369.
Siengthai, S., & Pila-Ngarm, P. (2016, August). The interaction effect of job redesign and job satisfaction on employee performance. In Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship (Vol. 4, No. 2, pp. 162-180). Emerald Group Publishing Limited.
Sundstrom, E., Burt, R. E., & Kamp, D. (1980). Privacy at work: Architectural correlates of job satisfaction and job performance. Academy of Management Journal, 23(1), 101-117.
Souissi, M., & Khlif , H. (2012). Meta-analytic review of disclosure level and cost of equity capital. International Journal of Accounting & Information Management, 20(1), 49 – 62.
Sun, L. Y., Aryee, S., & Law, K. S. (2007). High-performance human resource practices, citizenship behavior, and organizational performance: A relational perspective. Academy of management Journal, 50(3), 558-577.
Terry A. Beehr, Steve M. Jex, Beth A. Stacy and Marshall A. Murray. (2000). Work Stressors and Coworker Support as Predictors of Individual Strain and Job Performance, Journal of Organizational Behavior, 21(4), 391-405.
Wang, H., Law, K. S., Hackett, R. D., Wang, D., & Chen, Z. X. (2005). Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers' performance and organizational citizenship behavior. Academy of management Journal, 48(3), 420-432.
Walumbwa, F. O., Cropanzano, R., & Hartnell, C. A. (2009). Organizational justice, voluntary learning behavior, and job performance: A test of the mediating effects of identification and leader‐member exchange. Journal of Organizational Behavior, 30(8), 1103-1126.
Watt, J. D., & Hargis, M. B. (2010). Boredom proneness: Its relationship with subjective underemployment, perceived organizational support, and job performance. Journal of Business and Psychology, 25(1), 163-174.
Wu, H., & Wang, Y. (2017). The effect analysis of perceived- expected organizational support consistencey on employee performance. MATEC Web of Conferences 100, Doi: 10.1051/matecconf/201710005050.
Xu, J., Chen, S., & Huang, D. (2016, September). Transforming psychological capital and flow experience of R&D employees into performance. In Management of Engineering and Technology (PICMET), 2016 Portland International Conference on (pp. 1697-1705). IEEE.
Yi, Y., Nataraajan, R., & Gong, T. (2011). Customer participation and citizenship behavioral influences on employee performance, satisfaction, commitment, and turnover intention. Journal of Business Research, 64(1), 87-95.
Zeinabadi, H. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational citizenship behavior (OCB) of teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 998-1003.
Zeng, Z., & Honig, B. (2016). A study of living wage effects on employee’s performance- related attitudes and behavior. Canadian Journal of Administrative Sciences, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/CJAS.1375.
Shariatmadari, M., Hatami, J., Eskandari, A., Babamoradi, R. (2014). A Survey on the Impact of In-Service Trainings for the Employees of NOET on Their performance. Educational Measurement and Evaluation Studies, 4(5), 175-199.
Shi, J., Chen, Zh, & Zhou, L. (2011). Testing Differential Mediation Effects of Sub-dimensions of Political Skills in Linking Proactive Personality to Employee Performance, Journal of Business and Psychology, 26(3), 359-369.
Siengthai, S., & Pila-Ngarm, P. (2016, August). The interaction effect of job redesign and job satisfaction on employee performance. In Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship (Vol. 4, No. 2, pp. 162-180). Emerald Group Publishing Limited.
Sundstrom, E., Burt, R. E., & Kamp, D. (1980). Privacy at work: Architectural correlates of job satisfaction and job performance. Academy of Management Journal, 23(1), 101-117.
Souissi, M., & Khlif , H. (2012). Meta-analytic review of disclosure level and cost of equity capital. International Journal of Accounting & Information Management, 20(1), 49 – 62.
Sun, L. Y., Aryee, S., & Law, K. S. (2007). High-performance human resource practices, citizenship behavior, and organizational performance: A relational perspective. Academy of management Journal, 50(3), 558-577.
Terry A. Beehr, Steve M. Jex, Beth A. Stacy and Marshall A. Murray. (2000). Work Stressors and Coworker Support as Predictors of Individual Strain and Job Performance, Journal of Organizational Behavior, 21(4), 391-405.
Wang, H., Law, K. S., Hackett, R. D., Wang, D., & Chen, Z. X. (2005). Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers' performance and organizational citizenship behavior. Academy of management Journal, 48(3), 420-432.
Walumbwa, F. O., Cropanzano, R., & Hartnell, C. A. (2009). Organizational justice, voluntary learning behavior, and job performance: A test of the mediating effects of identification and leader‐member exchange. Journal of Organizational Behavior, 30(8), 1103-1126.
Watt, J. D., & Hargis, M. B. (2010). Boredom proneness: Its relationship with subjective underemployment, perceived organizational support, and job performance. Journal of Business and Psychology, 25(1), 163-174.
Wu, H., & Wang, Y. (2017). The effect analysis of perceived- expected organizational support consistencey on employee performance. MATEC Web of Conferences 100, Doi: 10.1051/matecconf/201710005050.
Xu, J., Chen, S., & Huang, D. (2016, September). Transforming psychological capital and flow experience of R&D employees into performance. In Management of Engineering and Technology (PICMET), 2016 Portland International Conference on (pp. 1697-1705). IEEE.
Yi, Y., Nataraajan, R., & Gong, T. (2011). Customer participation and citizenship behavioral influences on employee performance, satisfaction, commitment, and turnover intention. Journal of Business Research, 64(1), 87-95.
Zeinabadi, H. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational citizenship behavior (OCB) of teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 998-1003.
Zeng, Z., & Honig, B. (2016). A study of living wage effects on employee’s performance- related attitudes and behavior. Canadian Journal of Administrative Sciences, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/CJAS.1375.
Agaye Fishani, T., Jafre, T., Tajrishi, M. A. (2011). Systematic thinking and improving employee performance, Journal of Business Management, 11(3), 1-21. (In Persian)
Alavi, S., Moshfegh, M. (2008). The Effect of Performance Assessment of the Personnel on Performsnce Improvement in Imam Sadeq(as) University. Strategic Management Thought, 2(2), 95-122. doi: 10.30497/smt.2008.118. (In Persian)
Dehghan, N., Fathi, S., Garjami, S., Valivand Zamani, H. (2012). Studying the Effect of Management Commitment to Service Quality on Organizational Commitment, Job Satisfaction and Employees’ Performance. (In Persian)
Fazli, S., Saffaryan, S., Hashemnejad, F. (2012). The study of effect of IT training courses on improving the performance of the staff in mazandaran medical science university. Information and communication technology in educational sciences, 2(4), 129-144. (In Persian)
Iranzadeh, S., Emare, H., MosaviHoseyni, S. (2008). The Study of Personnel Evaluation Effect on the Improvement of the Employees’ Functioning in Hashtrood Health and Treatment Center. The Journal of Productivity Management, 1(3), 105-125. (In Persian)
Kheradmand, E., Nazem, F. (2010). Investigating the Relation between Organizational Culture and the Performance of the Personnel in Islamic Azad University, North Branch of Tehran. The Journal of Productivity Management, 4(1 (12)), 159-182. (In Persian)
Jahanian, R., Norouzi Nav, Zahed. (2011). The Effect of ICDL Training Courses to Improve the Performance of the Staffs of Technical Faculties Campus in the University of Tehran. The Journal of Modern Thoughts in Education, 6(2), 29-45. (In Persian)
Nazem, F., Hamoudi, J. (2005). The relationship between managers' creativity and improving the performance of their employees in oil companies. Extension Scientific Quarterly of Management, 2(7), 80-88. (In Persian)
Mir Hosaini, R. (2015). Evaluating the effect of ICDL skills training on staff performance in Shahroud University of Medical Sciences from the perspective of learners. Journal of Healthcare Management, 5(3), 25-32. (In Persian)
Mohamadi Naieni, M. (2007). Investigating the effect of in-service training on the performance of employees of administrative organizations in Arak. Scientific Journal of Education Research, 10, 139-160. (In Persian)
Shariatmadari, M., Hatami, J., Eskandari, A., Babamoradi, R. (2014). A Survey on the Impact of In-Service Trainings for the Employees of NOET on Their performance. Educational Measurement and Evaluation Studies, 4(5), 175-199. (In Persian)
Samadi, A., Souri, M. (2007). The Effect of Empowering Human Resources on Personnel’s Performance of Hamadan Cooperation Administration Office. Co-Operation and Agriculture, 1, 143-157. (In Persian)