نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.62483.3997

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر منابع فناوری اطلاعات تکمیلی بر قابلیت‌های سازمانی، اهداف استراتژیک و عملکرد در شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو استان تهران انجام می‌شود. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گردآوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیرعاملان شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو در استان تهران به تعداد 417 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی-خوشه‌ای و از طریق فرمول کوکران، تعداد 200 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می-دهد اهداف استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد؛ قابلیت‌های سازمانی (عملیاتی، تحقیق و توسعه و بازاریابی) بر اهداف استراتژیک تأثیر دارد؛ هم‌چنین منابع فناوری اطلاعات بر قابلیت‌های سازمانی (عملیاتی، تحقیق و توسعه و بازاریابی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. و در آخر پیشنهاداتی متناسب با نتایج تحقیق ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Complementary Information Technology Resources on Organizational Capabilities, Strategic Goals and Performance

نویسندگان [English]

  • Zahra Gholami 1
  • Mahdi Yadollahi 2

1 Graduated from Master of Business Administration, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aims to investigate the effects of complementary information technology resources on organizational capabilities, strategic goals and performance (Case Study: auto parts manufacturing companies in Tehran province). The methodology of the research was applied in terms of the purpose; also, according to the time of the research, it was a cross-sectional study; and in terms of data collection, it was among quantitative studies. The method of the research was descriptive-correlational. The statistical population in this research included all CEOs of auto parts companies in Tehran province (417 employees). Using Random-cluster sampling method, 200 employees were selected as the sample size using the Cochran formula. in this research, standard questionnaires have been used. The results of the research showed that Strategic goals affect the financial performance of the company; Organizational capabilities (operational, research and development, and marketing) affect strategic goals; also, IT resources have a positive and significant effect on organizational capabilities (operational, research and development and marketing), respectively. Finally, suggestions are provided in accordance with the research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT resources
  • organizational capabilities
  • Strategic goals
  • performance