نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر منابع فناوری اطلاعات تکمیلی بر قابلیت‌های سازمانی، اهداف استراتژیک و عملکرد در شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو استان تهران انجام می‌شود. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گردآوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیرعاملان شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو در استان تهران به تعداد 417 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی-خوشه‌ای و از طریق فرمول کوکران، تعداد 200 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می-دهد اهداف استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد؛ قابلیت‌های سازمانی (عملیاتی، تحقیق و توسعه و بازاریابی) بر اهداف استراتژیک تأثیر دارد؛ هم‌چنین منابع فناوری اطلاعات بر قابلیت‌های سازمانی (عملیاتی، تحقیق و توسعه و بازاریابی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. و در آخر پیشنهاداتی متناسب با نتایج تحقیق ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Complementary Information Technology Resources on Organizational Capabilities, Strategic Goals and Performance

نویسندگان [English]

  • Zahra Gholami 1
  • Mahdi Yadollahi 2

1 Graduated from Master of Business Administration, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aims to investigate the effects of complementary information technology resources on organizational capabilities, strategic goals and performance (Case Study: auto parts manufacturing companies in Tehran province). The methodology of the research was applied in terms of the purpose; also, according to the time of the research, it was a cross-sectional study; and in terms of data collection, it was among quantitative studies. The method of the research was descriptive-correlational. The statistical population in this research included all CEOs of auto parts companies in Tehran province (417 employees). Using Random-cluster sampling method, 200 employees were selected as the sample size using the Cochran formula. in this research, standard questionnaires have been used. The results of the research showed that Strategic goals affect the financial performance of the company; Organizational capabilities (operational, research and development, and marketing) affect strategic goals; also, IT resources have a positive and significant effect on organizational capabilities (operational, research and development and marketing), respectively. Finally, suggestions are provided in accordance with the research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT resources
  • organizational capabilities
  • Strategic goals
  • performance
 ابراهیم پورازبری، مصطفی؛ مرادی، محمود؛ میرفالح دموچالی، رضوانه. (1396). ((تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: با نقش میانجی گری ظرفیت جذب دانش)). دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، بابل، برگزار کننده دانشگاه مازندران.
اصلانپور جوکندان، محمد؛ شهبازی و ملکی، رضا. (1390). ((رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز)). یافته­های نو در روان­شناسی، 7(21)، 73-65.
باورصاد، بلقیس؛ شجاعی، احسان؛ طاهری، مهدی. (1393). ((بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات برعملکرد شرکت پتروشیمی فجر با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن)). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران
خدادادحسینی، سیدحمید؛ لاجوردی، محمد. (1398). ((بررسی تأثیر فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی)). مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دوره 7، شماره 1، ص 135-160. 
دهقان دهنوی، محمدعلی؛ امیری، میثم؛ شکرالله تبار آکتیج، معظمه. (1396). ((تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی)).  فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 2، شماره 4، ص 27-48.
سعادتی قمصری، فاطمه. (1396). ((تاثیر قابلیت های سازمانی پویا بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مزیت رقابتی از دیدگاه مدیران شهرداری کاشان و سازمانهای تابعه)). پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب.
سعیدا اردکانی، سعید؛ شاکری، فاطمه؛ زارع احمدآبادی، حبیب؛ کاوندی، رضا. (1389). ((تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی؛ با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) )). مدیریت صنعتی(دانشگاه تهران)، بهار و تابستان 1389، شماره 4 ، ص 95 – 112.
سلمانی، بهمن. (1393). ((مبانی فناوری اطلاعات رویکرد اقتصاد)).  تهران: نشر نور علم. 340 ص.
کیا، علی اصغر؛ مهدوی، امید. (1397). ((نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد روابط عمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو)). فصلنامه علوم خبری، دوره 7، شماره 25، بهار 1397، ص 157-182.
ملک اخلاق، اسماعیل؛ ابراهیم پور، مصطفی؛ نوروزی، زهره. (1395). ((مطالعه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت های کوچک و متوسط با میانجیگری قابلیت­های نوآوری)). دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، شماره 7، ص 57-74.
میان آبادی، عباسعلی. (1395). ((مدیریت زنجیره تامین:تعریف، تاریخچه،اهداف، فرایندها، مزایا و موانع)). مجله انجمن مدیریت ایران، سال2، شماره 5، ص 4-5.
میرفلاح دموچالی، رضوانه؛ ابراهیم پورازبری، مصطفی؛ مرادی، محمود. (1398). ((تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش میانجی گری قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین)). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 17، شماره 35، ص 62-49.
نوع پسنداصیل، سید محمد؛ رمضان پور، اسماعیل؛ عطاری اصل، پیمان. (1395). ((تأثیر قابلیت بازاریابی، فناوری اطلاعات و یادگیری بر عملکرد سازمان مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز)). مدیریت بهره وری، دوره 9، شماره 36، بهار 1395، ص 124-95.
Annunziata, E, Pucci, T, Frey, M, Zanni, L, (2017), »The role of organizational capabilities in attaining corporate sustainability practices and economic performance: evidence from Italian wine industry«, Journal of Cleaner Production. [In Persian]
Aslanpoor Jokandan, M., Shahbazi, F., & Maleki, R. (2011). The Relationship between Vigor, Health and Job Performance in Employees of the Industrial Company, Ahvaz. Journal of Social Psychology (New Findings in Psychology), 7(21), 65-73.
Avey, James B., Fred Luthans, Sean T. Hannah, David Sweetman, and Christopher Peterson. (2012). »Impact of employees' character strengths of wisdom on stress and creative performance«. Human Resource Management Journal, 22(2), 165-181.‏ [In Persian]
Bavarsad, B., Shojaei, E., & Taheri, M. (2014). The Impact of Information and Communication Technology on the Performance of Fajr Petrochemical Company Using the Balanced Scorecard Model. Master Thesis, Shahid Chamran University
Bokolo, Anthony Jnr, Mazlina Abdul Majid, and Awanis Romli. (2018). »A proposed model for green practice adoption and implementation in information technology based organizations«. PROBLEMY EKOROZWOJU, 13(1), 95-112. [In Persian]
Chan, Felix TS, and H. J. Qi. (2003). »Feasibility of Performance Measurement System for supply chains: A Process-based Approach and Measures«, Integrated Manufacturing System, Vol.4, No.3, pp 179-90. [In Persian]
Chege, Samwel Macharia, Daoping Wang, and Shaldon Leparan Suntu. (2020). »Impact of information technology innovation on firm performance in Kenya«. Information Technology for Development, 26(2), 316-345. [In Persian]
Chen, Jian-Liang. (2012), »The synergistic effects of IT-enabled resources on organizational capabilities and firm performance«, Information & Management, 49, 142–150. [In Persian]
Dehghan Dehnavi, M.A., Amiri, M., & Shokrollah Tabar Akti, M. (2017). The Impact of Bank Finance on the Performance of Automotive Industry. Applied Theories of Economics Journal, 2(4), 27-48
Devaraj, Sarv, and Rajiv Kohli. (2003). »Performance impacts of information technology: is actual usage the missing link«, Management Science 49 (3), 2003, pp. 273–289. [In Persian]
Ebrahimpour Azbari, M., Moradi, M., & Mirfallah Domochali, R. (2017). Impact of Information Technology Capabilities on Firm Performance: The Mediation Role of Knowledge absorption capacity. Second International Conference on Industrial Management. Universiti of Mazandaran, babol.
Gardner, Sharyn D., David P. Lepak, and Kathryn M. Bartol. (2003). »Virtual HR: The impact of information technology on the human resource professional«. Journal of Vocational Behavior, 63(2), 159-179. [In Persian]
Kaplan, Robert S., and David P. Norton. (2004). »The strategy map: guide to aligning intangible assets«, Strategy and Leadership 32 (5), 2004, pp. 10–17. [In Persian]
Khodadad Hosseini, S.H., & Lajevardi, M. (2019). The Impact of Information Technology, Knowledge Management and Organizational Learning on Organizational Performance. Resource Management in Police Journal, 7(1), 135-160.
Kiya, A.A., & Mahdavi, O. (2018). Role of Information Technology (IT) in Improving Public Relations Performance From the Perspective of Managers and Employees of Iran Khodro Co. News Sciences Journal, 7(25), 157-182.
Lu, K.W. Chau, H.D. Wang, W. Pan, (2014). »A decade's debate on the Nexus between corporate social and corporate financial performance: A critical review of empirical studies 2002-2011«, Journal of Cleaner Production 79 (2014) 195-206. [In Persian]
Malek Akhlagh, I., Ibrahimpour, M., & Norouzi, Z. (2016). Studying Influence of Market Orientation on Market Function of Smes with Media-Tion of Innovation Capabilities. Biannual Peer Review Journal of Business Strategies, No.7, 57-74.
Mao, Hongyi, Shan Liu, and Jinlong Zhang. (2015). »How the effects of IT and knowledge capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty and information intensity«. Information Development, 31: 358–382. [In Persian]
Melián-Alzola, Lucía, Margarita Fernández-Monroy, and Marisa Hidalgo-Peñate. (2020). »Information technology capability and organisational agility: A study in the Canary Islands hotel industry«. Tourism Management Perspectives, 33, 100606. [In Persian]
Mianabadi, A. (2016). Supply Chain Management: Definition, History, Goals, Processes, Benefits and Barriers. Iran Management Association Journal, 2(5), 4-5.
Mikalef, Patrick, John Krogstie, Ilias O. Pappas, and Paul Pavlou. (2020). »Exploring the relationship between big data analytics capability and competitive performance: The mediating roles of dynamic and operational capabilities«. Information & Management, 57(2), 103-169. [In Persian]
Mirfallah Domochali, R., Ebrahimpour Azbari, M., & Moradi, M. (2019). Impact of Information Technology Capabilities on Firm Performance: The Mediation Role of Business Process Management and Supply Chain Integration Capabilities. Industrial Technology Development Journal, 17(35), 49-62.
Nopasand Asil, S.M., Ramazan Pour, I., & Attari Asl, P. (2016). The Effect of Marketing, Innovation and Learning Capabilities on Organization’s Performance (Case Study: Tabriz Petrochemical Company). Productivity Management Journal, 9(36), 95-124.
Pitelis, Christos N., and Joachim D. Wagner. (2019). »Strategic Shared Leadership and Organizational Dynamic Capabilities, The Leadership Quarterly«, https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.08.002. [In Persian]
Rai, Arun, Ravi Patnayakuni, and Nainika Seth. (2006). »Firm performance impacts of digitally enabled supply chain integration capabilities«, MIS Quarterly 30 (2), 2006, pp. 225–246. [In Persian]
Rehman, Nabeel, Sadaf Razaq, Ammara Farooq, Nayab Mufti Zohaib, and Mohammad Nazri. (2020). »Information technology and firm performance: mediation role of absorptive capacity and corporate entrepreneurship in manufacturing SMEs«. Technology Analysis & Strategic Management, 1-17. [In Persian]
Ricciardi, F, Zardini, A, Rossignoli, C, (2018). »Organizational integration of the IT function: A key enabler of firm capabilities and performance«, Journal of Innovation & Knowledge, 3, 93–107. [In Persian]
Ryan, Mark David. (2016). »Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation«. Kogan Page Publishers. [In Persian]
Sa’adati Ghamsari, F. (2017). Impact of Dynamic Organizational Capabilities on Organizational Performance with the Mediating Role of Competitive Advantage from the Perspective of Kashan Municipal Managers and Affiliated Organizations. Master Thesis, Governmental Management, Islamic Azad University, Jasb Branch.
Saeida Ardakani, S., shakeri, F., Zare Ahmad Abadi, H, & Kavandi, R. (2010). Analysis of Innovation in Vehicle Industry, With Application of SEM. Industrial Management Journal (University of Tehran), No.4, 95-112.
Salmani, B. (2014). Principles of information technology economic approach. The Light Science Publisher, pp 340.
Schwab, Klaus. (2017). »The fourth industrial revolution. Crown Business«. [In Persian]
Shekelle, Paul G., Sally C. Morton, and Emmett B. Keeler. (2016). »Costs and benefits of health information technology«. 2006. Agency for Healthcare Research and Quality US Department of Health and Human Services, 1-71. [In Persian]
Tan, Keah Choon, Vijay R. Kannan, Jayanth Jayaram, and Ram Narasimhan. (2004). »Acquisition of operations capability: a model and test across US and European firms«, International Journal of Production Research 42 (4), 2004, pp. 833–851. [In Persian]
Tan, Keah-Choon, Vijay R. Kannan, and Ram Narasimhan. (2007). »The impact of operations capability on firm performance«, International Journal of Production Research 45 (21), 2007, pp. 5135–5156. [In Persian]
Tanriverdi, Hüseyin. (2006). »Performance effects of information technology synergies in multibusiness firms«, MIS Quarterly 30 (1), pp. 57–77. [In Persian]
Wu, Lei-Yu. (2006). »Resources, dynamic capabilities and performance in a dynamic environment: perceptions in Taiwanese IT enterprises«, Information & Management 43 (4), pp. 447–454. [In Persian]
Yunis, Manal, Abbas Tarhini, and Abdulnasser Kassar. (2018). »The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship«, Journal of Business Research, 88, 344–356. [In Persian]