الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بیش از 70% تلاش‏های تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده ناکام می مانند. یکی از مهمترین دلایل این ناکامی، عدم هماهنگی گونه‏های تغییر با گونه‏های قدرت سازمانی می باشد. هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی گونه‏های قدرت با گونه‏های تغییر و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت‏های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از استراتژیست‏های شاغل در شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیر‌های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره‏گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و برای "تحلیل خوشه‌ای" و "تحلیل واریانس" از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده‏های کیفی حاصل از مصاحبه‏های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت‏ها، از تکنیک دلفی استفاده شد.
     نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت‏های با هماهنگی بالاتر در گونه‏های تغییر و قدرت، دارای عملکرد بهتری هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern for the Alignment of Power Types with Change Types and its Effect on Companies Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Akbar Afjahi 1
  • Jamshid Salehi Sadaqyani 1
  • Ebrahim Mahmoudzadeh 2
  • Mohsen Adabi Firozjayi 3
1 Professor of Allameh tabataba'i university
2 Associat professor of Malek Ashtar University
3 Ph.D Sudent Business Management of Allameh tabataba'i university
چکیده [English]

Researches show that much than 70% change efforts have been failed to realize the expected goals. One of the main reason for this failure, is the non-alignment between power types and change. In this paper, the alignment between power and change types and its effect on the performance improvement were investigated in 18 commercial companies of Defense Ministry, being active in trading (non-military) market. The present research is descriptive-expressive in terms of goal, applied-developmental in terms of consequence and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data type. In quantitative research, 105 questionnaires were collected from the strategists of companies. In this research, "the model of structural equations" and especially the technique of path analysis were applied to study the relationships between the research variables, employing the Software smart PLS, v. 3.0; "cluster analysis" and "variance analysis" were performed by the Software SPSS, v. 19. Also, the qualitative data from the structured interviews made with 36 senior managers was analyzed by content analysis, and the criterion for comparing the performance of the companies was determined by Delphi technique.
The results of variance analysis test indicated that the companies, where change and power types are more aligned, have a higher performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change
  • Power
  • Performance
  • Delphi
  • content analysis