1. سخن سردبیر

دوره 29، شماره 96، تابستان 1399

10.22054/jmsd.2020.11641

سیدعلی اکبر افجه


2. تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان

دوره 29، شماره 95، بهار 1399، صفحه 9-46

10.22054/jmsd.2020.35366.2948

سیدعلی اکبر افجه؛ زینب حسن زاده؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز


3. سخن سردبیر

دوره 29، شماره 95، بهار 1399

10.22054/jmsd.2020.11219

سیدعلی اکبر افجه


4. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398

10.22054/jmsd.2019.11216

سیدعلی اکبر افجه


5. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398

10.22054/jmsd.2019.11118

سیدعلی اکبر افجه


6. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398

10.22054/jmsd.2019.11119

سیدعلی اکبر افجه


7. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 91، بهار 1398

10.22054/jmsd.2019.11120

سیدعلی اکبر افجه


8. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397

10.22054/jmsd.2018.11121

سیدعلی اکبر افجه


9. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397

10.22054/jmsd.2018.11122

سیدعلی اکبر افجه


10. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397

10.22054/jmsd.2018.11136

سیدعلی اکبر افجه


11. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 87، بهار 1397

10.22054/jmsd.2018.11135

سیدعلی اکبر افجه


12. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396

10.22054/jmsd.2017.11134

سیدعلی اکبر افجه


13. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396

10.22054/jmsd.2017.11143

سیدعلی اکبر افجه


14. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396

10.22054/jmsd.2017.11142

سیدعلی اکبر افجه


15. سخن سردبیر

دوره 25، شماره 83، بهار 1396

10.22054/jmsd.2017.11141

سیدعلی اکبر افجه


16. سخن سردبیر

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395

10.22054/jmsd.2017.11140

سیدعلی اکبر افجه


17. سخن سردبیر

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395

10.22054/jmsd.2016.11139

سیدعلی اکبر افجه


18. مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی

دوره 23، شماره 74، تابستان 1393، صفحه 21-47

سیدعلی اکبر افجه؛ ولی ا... تقی پورفر؛ عادل آذر؛ محمود جعفرپور