1. راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه

دوره 20، شماره 61، بهار 1389، صفحه 1-35

سیدمحمد اعرابی؛ حمیدرضا پیرمراد


2. خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران)

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 1-31

سیدمحمد اعرابی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


3. استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 15-35

سیدمحمد اعرابی؛ حسن قاسمی


4. طراحی و تبیین ساختار مناسب برای افزایش کارایی تجاری در ایران

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 85-113

سیدمحمد اعرابی


5. درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 124-138

سیدمحمد اعرابی؛ محمدعلی حمید رفیعی


6. هماهنگی: معیار صحت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 3-10

سیدمحمد اعرابی


7. شمای کلی انسان شناسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 6-14

سیدمحمد اعرابی