راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله حاصل پژوهشی است که در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز
جمهوری اسلامی ایران برای کسب جایگاه مورد نظر علمی کشور تعریف گردید ه
است، و انجام آن با توجه به مفاد سند چشم انداز ضروری می نمود. با توجه به این
که در این سند تاکید فراوانی بر پیشرفت و توسعه علمی شده است، و هدف نهایی،
رسیدن به جایگاه اول علمی در سطح منطقه می باشد، این امر ضرورت توجه خاص
بر مراکز علمی و تحقیق و توسعه را برای کشور مشخص می سازد، و توجه خاصی را
به محققان و متخصصان فعال در این بخش می طلبد. از سوی دیگر نیز با توجه به هدف نیل به جایگاه اول اقتصادی کشور در منطقه در پایان دوره چشم انداز، باید
توجه داشت که حضور سازما نها در بازارهای به شدت رقابتی امروز کاملاً وابسته
به عملکرد مراکز تحقیق و توسعه م یباشد، زیرا امروزه بیشترین مزیت رقابتی برای
شرکت ها بر پایه فعالیت های تحقیق و توسعه به دست می آید. از سوی دیگر مراکز
تحقیق و توسعه به شدت به نیروی انسانی خود وابست هاند و عملکرد این نیروها نیز به
جهت نیاز به خلاقیت و نوآوری، در صورت به کارگیری یک راهبرد صحیح در
مدیریت و رهبری آنان می تواند کاملاً بهبود یابد و موجب افزایش قابل توجهی در
سرعت پیشرفت علمی گردد. در این پژوهش ضمن بررسی فعالیت های انجام شده
در دنیا، به ویژگ یهای بومی و شرایط محیط داخل کشور نیز توجه گردیده است تا نتایج حاصل با نیازها و توانمندی های کشورمان بیشترین تطابق را داشته باشد.
این پژوهش از حیث نتیجه از نوع کاربردی و توسع های، و از حیث هدف از نوع توصیفی است. از آنجا که این تحقیق تلاش داشته است تا با مطالعه ادبیات موضوع و
اطلاعات به دست آمده از مراکز تحقیق و توسعه به تبیین راهبرد های رهبری متخصصان بپردازد، می توان آنرا تحقیق توصیفی دانست، و از آنجا که نتایج به دست
آمده از طریق پیمایش مورد آزمون قرار گرفت هاست، می توان استراتژی تحقیق را پیمایشی دانست. ضمناً این پژوهش به طور خاص در پژوهشگاه نیرو وابسته به
وزارت نیرو به انجام رسید هاست. جامعه آماری مورد مطالعه خبرگان موجود در بین مدیران ارشد و میانی پژوهشگاه نیرو بود هاند. این مطالعه از نوع تمام شماری بوده و
از طریق مصاحبه انجام پذیرفت هاست. روایی و پایایی کلیه پیمایش ها مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. حاصل این مقاله تعیین راهبرد های مناسب و ارائه الگویی یکپارچه جهت
راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه و همچنین ارائه پارامترهای مؤثر در تعیین موقعیت راهبردی در این الگو م یباشد. ضمنا نتایج این تحقیق در پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز تحقیقاتی کشور مورد ارزیابی و اجرا قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Leadership of Scientists in R & D Section

نویسندگان [English]

  • S.M Arabi 1
  • H.R .Pirmorad 2
چکیده [English]

This article is the product of a research taken place in line with the
goals of I.R. of Iran, stated in its vision document, in order for the
country to reach the defined scientific position. As in the vision
document has been put a lot of emphasis on scientific development of
the country towards reaching the ultimate goal of acquiring the first
scientific position in the region, there seems to be a necessity for
special attention to scientific and R & D centers of the country and
more specifically to the researchers and professionals of this section.
On the other hand, acquiring the first economic position of the region
is Iran’s other major goal, to be reached by the end of the vision
period. For this to take place, it should be considered that economic
prosperity of organizations in today’s highly competitive markets, is
mostly dependent on the function of R&D centers and their activities;
while these centers are heavily dependent on their labor, and
considering the need of their labor for innovation and creativity,
applying a correct leadership and management strategy seems
tremendously effective in enhancing the workforce performance and
speeding up the organizations’ progress.
In this research, related studies carried out in other parts of the world,
were investigated and the local characteristics of the country were also
taken into consideration. This study is applicable and developing
regarding its goal, and descriptive-survey regarding its method. Since
it has tried to analyze the literature and information obtained from R
&D centers to define the leadership strategies of researchers, it can be
considered a descriptive survey; and since the results obtained, have
been examined through the survey, we can consider it a survey study.
This research was performed in the Niroo Research Institute (NRI) of
Ministry of Energy, as one of the largest national research centers in
Iran. The population of this study are the expert middle and high
managers of this institute.
Additionally, the validity and reliability of all surveys have been
evaluated and approved.
Major results of this paper are the followings: determines appropriate
strategies, and provides an integrated model for leadership of
scientists strategies in R & D sections; provides effective parameters
in determining the strategic position in the model.
The results of this research, have also been evaluated and
implemented in the NRI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D
  • R&D centers
  • leadership strategies
  • leadership
  • personnel management
  • researchers leadership
1. استیون . پی. رابینز مبانی رفتار سازمانی مترجم سیدمحمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی
1389.
2. استونر، جیمز ای. اف. و همکاران، مدیریت، مترجم: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد
دوم، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، 1382
3. دفت، ریچارد ال. ، تئوری و طراحی سازمان، مترجم: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر
پژوهشهای فرهنگی، جلد اول، چاپ چهارم، 1389
4. فرد آر. دیوید مدیریت راهبردی مترجم: سید محمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی
1389
5. دبلیو. ریچارد اسکات سازمانها، سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز مترجم: م.ر.بهرنگی
1382
6. استیفن پی. رابینز رفتار سازمانی مترجم: سید محمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی 1389
7. ریچارد ال. دفت مبانی تئوری و طراحی سازمان مترجم: سید محمد اعرابی دفتر
پژوهشهای فرهنگی 1389
8. پیتر بامبرگر، لن مشولم راهبرد منابع انسانی مترجم: سید محمد اعرابی دفتر پژوهشهای
فرهنگی 1384
9. ریچارد اچ. هال سازمان، ساختار، فرآیند و ره آورد مترجم: سید محمد اعرابی دفتر
پژوهشهای فرهنگی 1384
10. Thomas E. Clarke -“WHY DO WE STILL NOT APPLY WHAT WE
KNOW ABOUT MANAGING R&D PERSONEEL?”Research -
Technology Management - March-April 2002
11. Thomas E. Clarke -“WHY DO WE STILL NOT APPLY WHAT WE
KNOW ABOUT MANAGING R&D PERSONEEL?”Research -
Technology Management - March-April 2002
12. Bernard L- Rosenbaum - “LEADING TODAY’S PROFESSIONAL”
13. Technology Management - March-April 1991
14. Charles F. Larson -“CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR R&D
LEADERS” Research -Technology Management - November -
December 1996
15. David Campbell - “GOOD LEADERS ARE CREDIBLE LEADERS”
16. Research -Technology Management - September- October 1993
17. Thomas E. Clarke - “WHAT AN EFFECTIVE R&D TEAM/GROUP
LEADER DOES” Stargate Consultants Limited. Course – 2004
18. Thomas E. Clarke and Jean Reavley - “PROBLEMS FACED BY R&D
MANAGERS IN CANADIAN FEDERAL GOVERNMENT
LABORATORIES” R&D Management - January -1988
Howard Baumgartel - “LEADERSHIP STYLE AS A VARIABLE IN
RESEARCH ADMINISTRATION” Administrative Science Quarterly
(Vol. 1) - 1957
20. Susanne G. Scott and Reginald A. Bruce - “FOLLOEING THE
LEADER IN R&D: THE JOINT EFFECT OF SUBORDINATE
PROBLEM – SOLVING STYLE AND LEADER - MEMBER
RELATIONS ON INNOVATIVE BEHAVIOR” IEEE Transactions on
Engineering Management - February -1998
21. Teri J. Elkins and Robert T. Keller - “BEST PRACTICES FOR R&D
PROJECT LEADERS: LESSONS FROM THIRTY YEARS OF
LEADERSHIP RESEARCH”International Journal of Innovation and
Technology Management (Vol.1 No.1) - January -2004
22. Michael Maccoby - “SUCCESSFUL LEADERS EMPLOY
STRATEGIC INTELLIGENCE” Research -Technology Management -
May - June 2001
23. Ian C. Mac Millan and Rita Gunther McGrath - “NINE NEW ROLES
FOR TECHNOLOGY MANAGERS” Research -Technology
Management - May - June 2004
24. Michael Maccoby - “CREATING MORAL ORGANIZATIONS”
Research -Technology Management - January –February 2005
25. Michael Maccoby - “ONLY THE BRAINIEST SUCCEED”Research -
Technology Management - September–October 2004
26. Frank V. AtLee - “WHEN RESEARCH DIRECTORS TAKE OFF
THEIR LAB COATS” Research -Technology Management - May - June
1992