شمای کلی انسان شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

در دیدگاه پرستش کنندگان خدا، هستی و مافیها مخلوق خداوند باری تعالی است. نظام هستی دارای غایت و حکمتی است که حرکت و تغییر در آن قانونمند بوده و در جهت غایت می باشد. انسان به عنوان اشرف مخلوقات، کمال خواه و آرمانمند، مختار و مسئول بوده و برای وصول به کمال، نیازمند علم می باشد. اصلی ترین و مهمترین اختیار، طلب تقوی یا هوی است که جهت کلی حرکات وی را تعیین می کند.ادراکات انسان واسطه تجلی تعلقات در رفتار می باشد و از این طریق است که انسجام تعلقات، ادراکات، رفتار حاصل می شود و در واقع رمز رشد و موفقیت هماهنگی و انسجام آنهاست و الا حرکت بدون انسجام باور، ذهن، عمل، حاصلی جز تشتت و پریشانی درون و برون ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropological overview

نویسنده [English]

  • seyedmohamad erabi