ا

 • احتشامی، کاملیا بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 57-80]
 • اسمائیلی، محمود رضا سازماندهی برای نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 56-75]
 • الوانی، سید مهدی سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 25-38]
 • الوانی، سید مهدی نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 47-63]
 • الوانی، سید مهدی طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 1-16]
 • امیری، شعله بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 41-56]

ب

 • بحرینی زاده، منیژه بازاریابی جهانی فردمحور: تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 77-105]
 • بحرینی زاده، منیژه جهانی شدن سازمان ها و ماهیت سازمان های فراملیتی در ساختار شبکه ای [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 81-86]

پ

 • پوردهزاد، رحمان نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها) [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 44-57]

ت

 • تدبیری، سیروس تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 65-80]
 • تیمور نژاد، کاوه نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 19-46]
 • تونکه نژاد، ماندنی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 23-43]

ح

 • حسنقلی پور، طهمورث تقسیم بازار مقدمه ای بر انتخاب بازار هدف از روشهای سنتی تا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 17-40]
 • حقیقی، محمد بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 57-80]

خ

 • خوزشید، صدیقه ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 107-130]

د

 • دهدشتی شاهرخ، زهره نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 23-43]

ر

ز

س

 • سیادت، سید علی بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 41-56]

ش

 • شاهقلیان، کیوان طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 1-16]
 • شیخان، ناهید برنامه های ترویج کارآفرینی در میان جوانان در کشورهای منتخب اروپایی [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 58-78]

ع

 • عاصمی، محمد جواد تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 65-80]
 • عزیزی، شهریار طراحی مدل چند لایه برای سنجش آمادگی الکترونیکی [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 79-97]

ف

 • فیضی، کامران نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها) [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 44-57]
 • فقیهی، ابوالحسن نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 19-46]

ق

 • قربانی، حسن طراحی مدل چند لایه برای سنجش آمادگی الکترونیکی [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 79-97]
 • قشقایی، فرشته سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 25-38]

ل

 • لوکاس، کارو ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 107-130]

م

 • محمودزاده، ابراهیم طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 39-55]
 • مختاری پور، مرضیه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 41-56]
 • میری، سید مهدی تقسیم بازار مقدمه ای بر انتخاب بازار هدف از روشهای سنتی تا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 17-40]

ن

 • ناصری فر، وحید رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 81-96]
 • نجفی، غلامعلی مدیریت توسعه کشاورزی پایدار [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 1-18]
 • نوبری، نازک پیچیدگی در سازمان [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 1-24]

ی