1. مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی

صفحه 5-20

سید مهدی الوانی؛ نور محمد یعقوبی


2. قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها

صفحه 21-50

محمد سعید تسلیمی؛ علیرضا نادری خورشیدی


3. شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی

صفحه 51-67

ابوالفضل کزازی؛ سید علی مرعشی


4. بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی

صفحه 69-98

حسین رحمان سرشت؛ ناصر صنوبر


5. معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن

صفحه 99-121

علی اکبر فرهنگی؛ مجتبی اسکندری


6. در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه

صفحه 123-153

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا زالی


7. طراحی مدل برنامه ریزی استراتژی صنعتی استانی

صفحه 154-185

منصور خاکسار


8. راهبردهای اساسی استاندارد گذاری: یکنواختی و افشا در گزارشگری مالی

صفحه 187-208

جمال رودکی


9. معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران

صفحه 209-230

سعید جعفری مقدم


10. سودمندی استفاده از روش مالیات معوق

صفحه 231-244

سلام طلوعی


11. معیارهای انتخاب تجربه در مستندسازی تجارب مدیران

صفحه 245-272

سعید جعفری مقدم


12. ازتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آن ها به مشتری

صفحه 273-292

سید محراب اعرابی؛ احمد اکرمی