دوره و شماره: دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 5-292