راهبردهای اساسی استاندارد گذاری: یکنواختی و افشا در گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

مهمترین وظیفه ی هیات های استاندارد گذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات های استاندارد گذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری های حسابداری به این مهم می پردازند. دو معیار یکنواختی و افشا در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استاندارد گذاری جایگاه خاص دارند.
برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاد این معیارها(یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابداری شفاف شوند تا هیات استاندارد گذار مبنایی برای تدوین استاندارد بدست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standard basic strategies: consistency and disclosure in financial reporting

نویسنده [English]

  • jamal roudaki