نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دا طًکذ هذیزیت حسابذاری، دا نشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ماهیت پیچیده شخصیت، سبب طرح نظریه های مختلف شده که یکی از معروف ترین آنها، نظریه پنج
عامل بزرگ شخصیت مک کرا و کاستا ) 7891 ( می باشد. با در نظر گرفتن شخصیت و جایگاه آن در
هوش عاطفی و تحول سازمانی و با انتخاب نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت مک کرا و کاستا، این
تحقیق در نظر دارد تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر هوش عاطفی و بهبود و تحول سازمانی را مورد
بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه
استفاده گردیده است که تعداد 693 نفر از کارکنان شاغل در بخش های بانکی، بیمارستان ها،
شرکت های مهندسی، موسسات آموزشی، شرکت های ساخت و ساز و شرکت های خدماتی شهر
تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و
مدل، از آزمون های ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات
ساختاری ) SEM ( و تحلیل عاملی تأییدی ) CFA ( استفاده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به
،» برون گرائی « ،» روان رنجورخوئی « کار گرفته شدند. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار ابعاد
بر » هوش عاطفی « و تأثیر معنی دار » هوش عاطفی « بر » وظیفه شناسی « و » همسازی « ،» تجربه پذیری «
می باشد. » بهبود و تحول سازمانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study Effect of Big Five Personality Traits on Emotional Intelligence (EI) and Organizational Development (OD)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Hadi Abdollahi 2

1 Associated Professor of Allameh Tabataba’i University

2 MA Student of Business Management, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Complex nature of personality caused the various theory that one of the most famous, is McCrae and Costa (1987) five-factor theory. In view of the personality and its role on emotional intelligence and organizational change and also, with the choice of McCrae and Costa five-factor model, this study is considering the impact of five factors characters on emotional intelligence and organizational development. Present study is a descriptive survey and to collect data, a questionnaire has been used that 386 numbers of employees in the banking sector, hospitals, engineering firms, educational institutions, building companies and service companies in Tehran were selected as research sample. In this research, for data analysis, hypothesis and model testing, Cronbach's alpha coefficient test, Pearson correlation, structural equation modeling (SEM) and confirmatory factor analysis (CFA) were used under the both SPSS and LISREL software’s. Research findings indicate a significant effect of "Neuroticism", "Extraversion", "Openness", "Agreeableness" and "Conscientiousness" on "Emotional Intelligence" as well as "Emotional Intelligence" on "Organizational development

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • Five-Factor Model
  • emotional intelligence
  • Organizational Development