بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع با استفاده از
مدل سازی معادلة ساختاری است. در این پژوهش از مدل ”کامرون و کوئین“ به منظور تشخیص
فرهنگ سازمانی و از مدل ”جایزة ملّی کیفیت مالکوم بالدریج برای سنجش میزان استقرار مدیریت
کیفیت جامع استفاده شد. پرسشنامه ای با 06 سؤال به صورت طیف لیکرت هفت گزینه ای، جهت
جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مدیران عامل، مدیران کیفیت، مدیران عملیات، مدیران
تحقیق و توسعه و مدیران فروشِ شرکت های داروسازی استان تهران، جامعة آماری این پژوهش را
تشکیل دادند. تعداد 962 پرسشنامة قابل قبول به دست آمد که پس از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون
فرضیه، نتایج نشان داد که در شرکت های داروسازی استان تهران، فرهنگ سازمانی تأثیری مثبت بر
میزان استقرار مدیریت کیفیت جامع دارد. همچنین مشخص شد که در این سازمان ها
بُعد ”رهبری“ نسبت به سایر ابعاد مدیریت کیفیت جامع، توسعة بیشتری یافته است و این سازمان ها
به ”ثبات و کنترل“ گرایش بیشتری دارند تا ”انعطاف پذیری“.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Organizational culture on Total Quality Management

نویسندگان [English]

  • Changiz Valmohammadi 1
  • Shervin Roshanzamir 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University-South Tehran Branch
2 Master of Science in Industrial Engineering-Productivity and Systems, Islamic Azad University-South Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the effect of organizational culture on total quality management (TQM) in the pharmaceutical companies of Tehran-Iran using the structural equation modeling (SEM) technique. Organizational culture was measured using the instrument developed by Cameron and Quinn. The six TQM categories were measured by the 2011-2012 criteria for performance excellence of the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA). All of the 60 items of the questionnaire were represented in seven-point Likert scales. A total of 209 acceptable responses were obtained from senior managers of quality, operations, R&D and sales departments and executives levels. The results revealed the positive effect of culture on TQM. The results also specified the leadership category as the most developed aspect of TQM in the Tehran’s pharmaceutical companies. These organizations emphasize on stability and control more than flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Total Quality Management (TQM)
  • Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
  • Pharmaceutical Industry of Tehran
  • Structural Equation Modeling (SEM)
اکبری، غلامحسین ) 1831 (. رابطة فرهنگ سازمانی با توسعة ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر،
مورد کاوی: شرکت ساخت وسایل یکبار مصرف پزشکی رنگین طب. پایان نامة کارشناسی ارشد
رشتة صنایع مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه تربیت مدرس.
ایران زاده، سلیمان؛ محمودی، محسن ) 1831 (. شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی در
چهارچوب مدل دنیسون. )چاپ اول(. تبریز: انتشارات فروزش.
حسینی، سید یعقوب ) 1832 (. آمار ناپارامتریک: روش تحقیق و نرم افزار آماری SPSS 10.0 .
)چاپ اول(. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
سلطانی، ایرج؛ پورسینا، محسن ) 1831 (. پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر به زبان ساده.
)چاپ اول(. اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
شوماخر، رندال؛ لومکس، ریچارد ) 1833 (. مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری. )ترجمة د
وحید قاسمی(. )چاپ اول(. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
کلانتری، خلیل ) 1833 (. مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی )با
برنامة LISREL و SIMPLIS (. )چاپ اول(. تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
منوریان، عباس؛ قربانی، محمد حسین؛ شریفی، مسلم ) 1831 (. فرهنگ سازمانی ) با تکیه بر
مدل دنیسون(. )چاپ اول(. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
والمحمدی، چنگیز ) 1811 (. مدیریت کیفیت و بهره وری. )چاپ دوم(. تهران: انتشارات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
هومن، حیدرعلی ) 1833 (. مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. )چاپ سوم(.
تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.
یزدخواستی، علی؛ رجائی پور، سعید ) 1833 (. فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر در
آموزش عالی. )چاپ اول(. اصفهان: انتشارات کنکاش.
Arumugam, V.; Ooi, K.B.; Fong, T.C. (2008). TQM practices and quality management performance: An investigation of their relationship using data from ISO 9001:2000 firms in Malaysia. The TQM Magazine 20 (6), 636-650.
Bou-Llusar, J.C.; Escrig-Tena, A.B.; Roca-Puig, V.; Beltran-Martin, I. (2009). An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model. Journal of Operations Management 27, 1-22.
Brah, S.; Lim, H.Y. (2006). The effects of technology and TQM on the performance of logistics companies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 36 (3), 192-209.
Cameron, K.S.; Quinn R.E. (2005). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Jossey-Bass, Revised Edition.
Costa, M.; Lorente A.; Choi, T. (2008). Simultaneous consideration of TQM
011 مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، شماره 22 ، زمستان 22
and ISO 9000 on performance and motivation: An empirical study of Spanish companies. International Journal of Production Economics 113, 23-39.
Feng, J.; Prajogo, D.I.; Tan, K.C.; Sohal, A.S. (2006). The impact of TQM practices on performance: A comparative study between Australian and Singaporean organizations. European Journal of Innovation Management 9 (3), 269-278.
George, D.; Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Allyn & Bacon, 4th Edition.
Gimenez-Espin, J.A.; Jiménez-Jiménez, D.; Martinez-Costa, M. (2013). Organizational culture for total quality management. Total Quality Management and Business Excellence 24 (5-6), 678-692.
Giritli, H.; Oney-Yazici, E.; Topcu-Oraz, G.; Acar, E. (2013). The interplay between leadership and organizational culture in the Turkish construction sector. International Journal of Project Management 31 (2), 228-238.
Haffar, M.; Al-Karaghouli, W.; Ghoneim, A. (2013). The mediating effect of individual readiness for change in the relationship between organisational culture and TQM implementation. Total Quality Management and Business Excellence 24 (5-6), 693-706.
Hair, J.F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis. Pearson Prentice Hall, 7th Edition.
Hung, R.; Lien, B.; Yang, B.; Wu, C.; Kuo, Y. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International Business Review 20 (2), 213-225.
Jimenez-Jimenez, D.; Martinez-Costa, M. (2009). The performance effect of HRM and TQM: a study in Spanish organizations. International Journal of Operations & Production Management 29 (12), 1266-1289.
Kannan, V.; Tan, K. (2005). Just in time, total quality management and supply chain management: understanding their linkages and impact on business performance. Omega 33, 153-162.
Kumar, V.; Choisne, F.; Grosbois, D.; Kumar, U. (2009). Impact of TQM on company’s performance. International Journal of Quality & Reliability Management 26 (1), 23-37.
Macinati, M. (2008). The relationship between quality management systems and organizational performance in the Italian National Health Service. Health Policy 85, 228-241.
Mosadegh Rad, A.M. (2006). The impact of organizational culture on the successful implementation of total quality management. The TQM Magazine 18 (6), 606-625.
NIST (2011). 2011-2012 Criteria for Performance Exellence. American Society for Quality (ASQ), USA.
Pinho, J. (2008). TQM and performance in small medium enterprises: The mediating effect of customer orientation and innovation. International Journal of Quality & Reliability management 25 (3), 256-275.
Prajogo, D.I. (2005).The comparative analysis of TQM practices and quality performance between manufacturing and service firms. International Journal of Service Industry Management 16 (3), 217-228.
Prajogo, D.I.; Hong, S. (2008). The effect of TQM on performance in R&D environments: A perspective from South Korean firms. Technovation 28, 855-863.
Prajogo, D.I.; McDermott, C.M. (2005). The relationship between total quality management practices and organizational culture. International Journal
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت... 010
of Operations & Production Management 25 (11), 1101-1122.
Prajogo, D.I.; Sohal, A.S. (2004). The multidimensionality of TQM practices in determining quality and innovation performance - an empirical examination. Technovation 24, 443-453.
Prajogo, D.I.; Sohal, A.S. (2006). The integration of TQM and technology/R&D management in determining quality and innovation performance. Omega 34, 296-312.
Prajogo, D.I.; Sohal, A.S. (2006). The relationship between organization strategy, total quality management (TQM) and organization performance-the mediating role of TQM. European Journal of Operational Research 168, 35-50.
Rahman, S.; Bullock, P. (2005). Soft TQM, hard TQM and organizational performance relationships: an empirical investigation. Omega 33, 73-83.
Sila, I.; Ebrahimpour, M. (2005). Critical linkages among TQM factors and business results. International Journal of Operations & Production Management 25 (11), 1123-1155.
Valmohammadi, Ch. (2011). The impact of TQM implementation on the organizational performance of Iranian manufacturing SMEs. The TQM Journal 23 (5), 496-509.
Wang, C.H.; Chen K.Y.; Chen S.C. (2012). Total quality management, market orientation and hotel performance: The moderating effects of external environmental factors. International Journal of Hospitality Management 31 (1), 119-129.
Zu, X.; Robbins, T.L.; Fredendall, L.D. (2010). Mapping the critical links between organizational culture and TQM/Six Sigma practices. International Journal of Production Economics 123, 86-106