تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحیقات کرمان بخش مدیریت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان بخش مدیریت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده

امروزه دانش به منزله منبعی ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و سازمان ها برای
موفقیت نیاز دارند مدیریت دانش را به بهترین نحو، پیاده سازی نمایند. یکی از عواملی که می تواند
سازمان ها را در اجرای موفق مدیریت دانش یاری نماید وجود نیروهای توانمند در سازمان است.
هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی توانمندسازی روانشناختی و رابطه آن با مدیریت دانش بوده
است. تحقیق حاضر ترکیبی از مطالعه توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان
رسمی شرکت پتروشیمی جم بوده )تعداد 818 نفر( که از میان آنها تعداد 362 نفر به صورت روش
نمونه گیری تصادفی ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه
معتبر توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش استفاده شد، پایایی پرسشنامه ها از راه ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شد و داده های جمع آوری شده نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی نشان می دهد که بین توانمندسازی روانشناختی و مؤلفه های
آن با مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه، حاکی
از آن است که به غیر از احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری بیشترین تأثیر و احساس معنی دار
بودن شغل کمترین تأثیر را برمدیریت دانش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Employees Psychological Empowerment and Its Relationship With Knowledge Managemen

نویسندگان [English]

  • Sanjar Salajeghe 1
  • Rostam Pour Rashidi 2
  • Mahmoud Mousaei 3

1 Assistant professor Islamic Azad University, Kerman Science and Research Branch

2 Assistant professor Islamic Azad University, Kerman Science and Research Branch

3 Graduate student of industrial management Islamic Azad University, Kerman Science and Research Branch

چکیده [English]

Today, knowledge is considered a valuable and strategic resource as well as an asset and organizations need to do knowledge management in its best in order to succeed. One factor that can help organizations in successful implementation of knowledge management is the use of powerful forces in the organization. The purpose of this study is analysis of psychological empowerment and its relationship with knowledge management in Jam Petrochemical Company selected as a sample.
This study is a combination of correlation and description studies. The population includes employees of Jam Petrochemical Company (818 people), from which 263 people were selected by simple random sampling. To collect data, two questionnaires of psychological empowerment and knowledge management were used. Reliability was calculate through Cronbach's alpha coefficient and the data were analyzed by SPSS software.
Test results of correlation test show a significant relationship between psychological empowerment and its components with knowledge management. The results of multiple regression test imply that apart from the impact (excluded from the regression model), autonomy had the most significant effect and meaning had the least effect on knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Knowledge Management
  • components of psychological empowerment

دوره 22، شماره 72
زمستان 1392
صفحه 99-118
  • تاریخ دریافت: 30 مهر 1392
  • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1392
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1392