دوره و شماره: دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 1-168 
5. الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

صفحه 87-118

10.22054/jmsd.2019.9662

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی


7. سنجش برندکارفرما

صفحه 139-161

10.22054/jmsd.2019.9664

حبیب‌الله رعنایی کردشولی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علی اصغر مباشری