دوره و شماره: دوره 20، شماره 60، بهار 1389، صفحه 9-136 (مربوط به تابستان و پاییز88 و تاریخ انتشار بهار89می باشد) 
1. طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی

صفحه 9-22

سید محمد اعرابی؛ محمد علی فرقانی اله آبادی


3. ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR

صفحه 40-56

عزت الله اصغری زاده؛ رحیم احسانی؛ فرح الله ولی پور حلبی؛ سعید مدیر زارع