مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانسگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای، که یک روش شناسی تصمیم گیری چند معیاره است برای ارزیابی مسائل مربوط به گزینش تامین کننده است. مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغه های کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. در این مطالعه، یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای به عنوان چهارچوبی برای کمک به مدیران در جهت تعیین هدف ارزیابی، تعیین مهمترین عامل ارزیابی و گزینش بهترین تأمین کننده راهبردی در زنجیره تأمین پیشنهاد شده است. فرآیند تحلیل شبکه ای به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل تصمیم برای حل مسائل چند معیاره گزینش تأمین کننده که شامل وابستگی های درونی اند قابل استفاده است. فرآیند تحلیل شبکه ای روش شناسی پیچیده ای است و نسبت به روش شناسی سنتی فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند مقایسات بیشتری است و تلاش مضاعفی را می طلبد. برای نشاندادن کاربردی بودن مدل پیشنهادی، موردی به عنوان مثال نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a decision model for determining evaluation purpose, the most important factor and selecting strategic supplier in supply chain by paralytic network process approach

نویسندگان [English]

  • behrooz dari nokorani 1
  • mohammad bagherzadeh azar 2
چکیده [English]

The main purpose of this research is to provide a good insight into the use of analytic network process (ANP) that is a multiple criteria decision-making methodology in evaluating supplier selection problems. Supplier selection problems are complex problems, which have many qualitative and quantitative concerns. In this study, an ANP model as a framework for evaluation purpose, the most important factor and selecting strategic supplier is proposed. Analytic network process can be use as a decision analysis tool to solve multi-criteria supplier selection problems that contain interdependencies. ANP is a complex methodology and requires more comparisons than the traditional AHP and it increases the effort. To show the application of the proposed model a case as an example is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic supplier
  • Analytical network process
  • Analytical hierarchy process
  • Decision making