دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدیریت و توسعه سازمانی
ارائه مدل بهبود سازمانی در سازمان های دولتی ایران

داریوش علی مرادی؛ رضا واعظی؛ مقصود امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.75613.4363

چکیده
  صلاح نظام اداری و مدیریت دولتی دربرگیرنده تلاشی نظام‌مند و یکپارچه است؛ به‌گونه‌ای که از طریق آن می‌توان تغییرات مؤثری در نظام اداره عمومی پدید آورد و توان آن را برای رسیدن به پیشرفت ملی، افزایش داد. این تحقیق باهدف ارائه مدل بهبود سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران (موردمطالعه: شرکت ملی نفت ایران) انجام‌شده است. پژوهش از نوع آمیخته ...  بیشتر

مدیریت و توسعه سازمانی
چارچوبی برای مدیریت فرایندهای کاری چابک مبتنی بر مفهوم "لبه‌ی آشوب"

صادق حسنی مقدم؛ محمدمهدی مهتدی؛ حسین بازرگانی؛ علی طاهری

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، ، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.71584.4254

چکیده
  هدف از این مطالعه ارائه‌ی مدلی جامع از چابک‌سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار با بهره‌گیری از مفهوم "لبه‌ی آشوب" در سازمان می‌باشد که از طریق ابزار مصاحبه با 18 نفر از خبرگان، تلاش گردید اجزا مؤثر در چارچوب مدیریت فرایندهای سازمانی چابک شناسایی شود تا به وسیله‌ی آن بتوان در یک محیط پیچیده به منظور رسیدن به چابکی در مدیریت فرایندها، ...  بیشتر