نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادگروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

صلاح نظام اداری و مدیریت دولتی دربرگیرنده تلاشی نظام‌مند و یکپارچه است؛ به‌گونه‌ای که از طریق آن می‌توان تغییرات مؤثری در نظام اداره عمومی پدید آورد و توان آن را برای رسیدن به پیشرفت ملی، افزایش داد. این تحقیق باهدف ارائه مدل بهبود سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران (موردمطالعه: شرکت ملی نفت ایران) انجام‌شده است. پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است. در ابتدا از رویکرد فراترکیب ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل تدوین شدند. در مرحله بعد برای ارزیابی، غربال و بومی‌سازی مدل از روش دلفی فازی استفاده شد. در بخش آخر از تکنیک دنپ برای تحلیل روابط و تأثیرات آن‌ها اقدام شد. جامعه مرحله اول شامل 41 مقاله از 651 مقاله (بازه 1395 تا 1402 برای مقالات داخلی و 2015 تا 2022 برای مقالات خارجی) با مرور نظام‌مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شدند. در مرحله دوم؛ 6 بعد، 22 مؤلفه و 88 شاخص با کمک 15 خبره اعتباریابی و بومی‌سازی و در مرحله آخر با کمک 15 خبره اولویت‌ بندی و مدل نهایی استخراج شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که  به‌منظور بهبود سازمانی در شرکت ملی نفت ایران باید ابعاد توسعه منابع انسانی، فضای کسب‌وکار، فرهنگ‌سازمانی، سلامت سازمانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ساختار سازمانی موردتوجه مدیران شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the organizational development model in Iran's Public organizations

نویسندگان [English]

  • Dariush Ali Moradi 1
  • Reza Vaezi 2
  • Maghsoud Amiri 3

1 Ph.D. Student in Public Administration, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reforming the administrative system and government management involves a systematic and integrated effort; in such a way that effective changes can be made in the public administration system and its ability to achieve national progress can be increased. This research has been conducted with the aim of providing an organizational improvement model in Iran's government organizations (case study: National Iranian Oil Company). The research is of mixed exploratory type. At first, the dimensions, components and indicators of the model were compiled from the Meta-Synthesis approach. In the next step, fuzzy Delphi method was used to evaluate, screen and localize the model. In the last part of the DANP technique, the relationship and their effects were analyzed. The first stage community including 41 articles out of 651 articles (between 1395 and 1402 for domestic articles and 2015 to 2022 for foreign articles) were selected by systematic review and coded by content analysis method. In the second stage; 6 dimensions, 22 components and 88 indicators were validated and localized with the help of 15 experts, and at the last stage, the final model was prioritized with the help of 15 experts. The findings of this research stated that in order to improve the organization in the National Iranian Oil Company, the dimensions of human resources development, business environment, organizational culture, organizational health, social responsibility and organizational structure should be considered by the managers of the National Iranian Oil Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational improvement
  • Meta combination
  • fuzzy Delphi
  • Multiple Attribute Decision Making
  • DNAP