نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/jmsd.2024.77287.4419

چکیده

در عصر حاضر صنعت بانکداری یکی از مهم‌ترین و استراتژیکی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود و بانک‌ها برای بقا در عصر رقابتی و پویای بازار به بهره‌گیری از قابلیت‌های پویای نوآوری‌دوسوتوان نیازمند می‌باشند. بنابراین این پژوهش باهدف تعیین تأثیر تسهیم‌دانش بر نوآوری‌دوسوتوان با نقش میانجی سرمایه‌فکری و تعدیل‌گری نوآوری‌باز انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی، از منظر هدف از نوع کاربردی و روش جمع‌آوری داده‌‌ها از نوع توصیفی_پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش بانک‌های دولتی، خصوصی و قرض‌الحسنه استان گلستان بوده است که در سطح سازمانی به اداره مرکزی همه آن‌ها (۲۶) بانک مراجعه شد و در هر بانک نیز بین ۵ نفر از کارکنان پرسشنامه توزیع شد که درمجموع ۱۳۰ پرسشنامه در قالب ۲۶ بانک جمع‌آوری شد. به‌طورکلی در این پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ‌ساختاری برای تحلیل فرضیات استفاده شد؛ یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که تأثیر تسهیم‌دانش بر نوآوری‌دوسوتوان، تأثیر تسهیم‌دانش بر سرمایه‌فکری، تأثیر سرمایه‌فکری بر نوآوری‌دوسوتوان و تأثیر تسهیم‌دانش از طریق نقش میانجی سرمایه‌فکری بر نوآوری‌دوسوتوان مورد تأیید است. بااین‌حال تأثیر تسهیم‌دانش از طریق تعدیل‌گری نوآوری‌باز بر نوآوری‌دوسوتوان مورد تأیید نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge sharing on Ambidextrous innovation with the role of intellectual capital as a mediator and moderator of open innovation in Iran's banking industry.

نویسندگان [English]

  • Niloofar Moghaddamrad 1
  • Mahdi Ebrahimi 2
  • Shahram Khalil Nezhad 3

1 Master of Business Management, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor Allameh Tabataba’i University

3 Assistant Professor Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

In the current era the banking industry is considered one of the most important industries of the country and banks need to take advantage of the dynamic capabilities of Ambidextrousinnovation to survive in competitive and dynamic market era.this research has been conducted with the aim of the effect of knowledgesharing on ambidextrousinnovation with the mediating role of intellectualcapital and moderating of openinnovation The current research is of quantitative type fromthe point of view ofthe objective, itis of applied type and the data collection method is of descriptivesurvey type.statistical population of this research was the stateprivate and QarzulHasneh banks of Golestan province,which were referred to the central office of all of them 26 banks at the organizational level and questionnaires were distributed among 5 employees in each bank and a total of 130 questionnaires were collected form of 26 banks.In general the structural equation modeling method was used to analyze the hypotheses;The results of the research showed that the effect of knowledgesharing on ambidextrousinnovation,the effect of knowledgesharing on intellectualcapital,the effect of intellectualcapital Ambidextrousinnovation and the effect of knowledgesharing through the mediating role of intellectualcapital on ambidextrousinnovation are confirmed.However the effect of knowledgesharing through moderation of openinnovation on ambidextrousinnovation is not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Ambidextrous innovation
  • Intellectual capital
  • Open innovation
  • Banking industry