نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی / پژوهشکده علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبائی / تهران / ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، یافتن بینش های خودساماندهی برای فهم تغییر و تحول سازمانی بوده است. بدین منظور و به جهت یافتن پاسخ سئوال پژوهش، از روش مرور نظام‌مند ادبیات بهره گرفته شد. جامعه آماری، شامل کلیۀ مقالات کیفی و کمی مرتبط با موضوع پژوهش در بازۀ زمانی 2000 تا 2024 بوده؛ که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علمی، تعداد 83 مقاله مشخص شدند. پس از طی مراحل ارزیابی کیفیت مقالات، تعداد 32 مقاله مرتبط جهت پاسخ گویی به سئوال پژوهش انتخاب شدند. داده‌های حاصل از مقالات و ادبیات موضوع، با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، تحلیل و ترکیب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که خودساماندهی حاوی بینش هایی برای تغییر و تحول سازمانی هست. اول) اقدامات ترکیبی عامل های فردی، موجد تغییر سازمانی است؛ دوم) اصول خودساماندهی، انگارۀ تغییر برنامه ریزی شده و نیت مند را رد می کند؛ سوم) سازمان ها تمایل دارند به صورت پویا، غیرخطی و خودسامانده، تغییر و تحول یابند؛ چهارم) ساختار منعطف؛ لازمۀ تغییر خودسامانده است؛ پنجم) مشارکت کارکنان؛ لازمۀ تغییر خودسامانده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

self-organization insights for organizational change: A systematic literature review

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Honarmand 1
  • Habib Roodsaz 2
  • Reza Vaezi 3
  • Mohammadreza Saadi 4

1 Ph.D. Student of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor of Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Economic Sciences Institute / Allameh Tabatabaei University / Tehran / Iran

چکیده [English]

The aim of the current research was to find self-organizing insights to understand organizational change and transformation. For this purpose and in order to find the answer to the research question, a systematic literature review method was used. The statistical population includes all qualitative and quantitative articles related to the research topic in the period from 2000 to 2024; By searching in scientific databases, 83 articles were identified. After evaluating the quality of the articles, 32 related articles were selected to answer the research question. The data obtained from the articles and literature were analyzed and combined using the theme analysis strategy. The research results showed that self-organization contains insights for organizational change and transformation. First) the combined actions of individual factors bring about organizational change; Second) the principles of self-organization reject the idea of planned and intentional change; Third) Organizations tend to change and evolve in a dynamic, non-linear and self-organizing manner; 4) flexible structure, is required for Self-organized change; Fifth) employee participation, is required for Self-organized change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Change
  • Organizational Transformation
  • Self Organization
  • Systematic review