نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فناوری و کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تحول دیجیتال، بانک ها را ملزم می سازد تا علاوه بر بهبود بهره برداری از امکانات موجود به سمت اکتشاف فرصت های جدید حرکت کنند. از این رو، بانک ها با استفاده از اتحاد با سازمان هایی از صنایع مختلف به دنبال ایجاد سازمانی دوسوتوان هستند. هدف این مقاله، پاسخ دادن به این سوال است که بانک ها چه اتحادی با بازیگران مختلف باید ایجاد کنند تا به دوسوتوانی سازمانی منجر شود. به این منظور، مدل مفهومی اولیه از ترکیب تئوری دوسوتوانی، شباهت صنعتی و قدرت پیوند تشکیل شد. سپس، ماتریس هم رخدادی مضامین برای اختصاصی کردن مدل مفهومی به جهت پیشنهاد نوع روش همکاری بانک با دیگر بازیگران استفاده شد. ماتریس هم رخدادی مضامین از تحلیل محتوای 115 مقاله مرتبط با اتحاد در صنعت بانکداری، استخراج شده است. مدل مفهومی نشان می دهد، هر نوع اتحاد، تحت شرایط شباهت صنعتی بازیگران با صنعت بانکداری به صورت بده‌بستانی، برخی از مولفه های اکتشاف و بهره برداری را محقق می سازد. لذا، تصمیم گیری برای تعیین نوع اتحاد مناسب، بنابرتعیین اولویت مولفه های اکتشاف و بهره برداری تحت شرایط شباهت صنعتی بازیگران قابل ارزیابی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The model of banks' alliance with various industry actors in order to improve the exploration and exploitation ability

نویسندگان [English]

  • Maryam Khalilzadeh Salmasi 1
  • Payam Hanafizadeh 2
  • Soroush Ghazinoori 3

1 PhD Student in Information Technology Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Technology and Entrepreneurship Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Digital transformation requires banks to move towards exploring new opportunities in addition to exploiting existing facilities. Therefore, banks seek to create organizational ambidexterity by forming alliances with organizations from different industries. The purpose of this article is to answer what type of alliance banks can form with different actors to lead to organizational ambidexterity. For this purpose, the initial conceptual model was formed by synthesizing the ambidexterity, the industrial similarity and the tie strength theories. Then, the code co-occurrence matrix was extracted from the content analysis of 115 empirical articles of alliance in the banking industry. The co-occurrence matrix was used to customize the conceptual model for banking industry in order to propose the type of alliance of the bank with other actors. The conceptual model shows that any type of alliance, based on industrial similarity of the actors with the banking industry, realizes some factors of exploration and exploitation in the form of trade-offs. Therefore, the decision to determine the appropriate type of alliance should be made according to the priority of exploration and exploitation factors based on industrial similarity of actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alliance
  • Ambidexterity
  • Industrial similarity
  • Theorizing
  • Digital transformation
  • Banking industry