1. مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 20، شماره 60، بهار 1389، صفحه 23-38

بهروز دری نوکورانی؛ محمد باقرزاده آذر


2. نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 81-98

سیدمهدی الوانی؛ محبوبه خسروی


3. کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 139-161

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


4. بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 13-35

محمد سعید تسلیمی؛ برزو فرهی بوزنجانی


5. بررسی روش های بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 182-200

پرویز نوری


6. تصمیم گیری در نظام ولائی اسلام: بحثی پیرامون مرجعیت و رهبری

دوره 4، شماره 15، پاییز 1373، صفحه 1-12

حسین باهر


7. پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1370، صفحه 6-12

سید مهدی الوانی


8. تصمیم گیری در بحران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 68-86

سید مهدی الوانی