کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
تعداد مقالات: 6
2. رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 115-134

10.22054/jmsd.2017.7481

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی


3. عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 1-27

10.22054/jmsd.2017.7151

سیدمهدی الوانی؛ سعید صفری؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید خدامرادی


4. شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید صفری؛ سعید خدامرادی


5. تاثیرسبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 135-149

داود حسین پور؛ مریم اهوپای


6. کاوش در کارآفرینی درون سازمانی

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 111-134

رحیم عابدی