تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی  عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 150 نفرازکارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد می باشدکه با استفاده از جدول مورگان از میان آنها تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده است.  داده های به دست آمده توسط پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی اورگان وپرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی ومنابع انسانی   عملکرد بالا جمع آوری گردیده و به کمک تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Amos18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داده است که در سطح اطمینان 95 درصد منابع انسانی   عملکرد بالا برکارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد . بعلاوه  مشخص گردید که رفتار شهروندی سازمانی نقش متغیر میانجی را  در این تأثیر  ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Resources Management High Performance on Organizational EntrepreneUrship with the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Mahdieh Moghoyi Nezhad 2
1 Assistant Professor of Business Administration, Loreston University
2 M.A student of Business Administration, Loreston University
چکیده [English]

The aim of this research is to consider the impact of a high performance human resources management on organizational entrepreneurship along with the mediating role of citizenship behavior. The statistical universe of research encompasses 150 employees of education Bureau in the first urban zone of Khorramabad, in which 108 people have been adopted as the sample size through Morgan Table. The sampling method is quite random in this paper.  The data obtained by the questionnaire of organizational citizenship behavior Oregon as well as the created questionnaire of entrepreneurship and high performance human resources were analyzed by structural equation model and Amos18 software. The results have shown that, in 95-percent level of assurance, high performance human resources have a significant positive impact on organizational entrepreneurship. It's been also determined that organizational citizenship behavior plays a meditative role in this impact. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Performance Human Resources (HR)
آرمسترانگ، مایکل (1384)، مدیریت راهبردی منابع انسانی (راهنمای عمل)، ترجمه ی سید محمد اعرابی، داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
احمد پور داریانی و مقیمی (1388) ، مبانی کارآفرینی، تهران : فراندیش.
احمدی پ. ، رحمان پور ل. (1381)، راهبردهای حفظ و نگهداری منابع انسانی، نشریه مدیریت، شماره 65-66 .
باباشاهی، جبار، افخمی اردکانی، مهدی، غلامشاهی، ابراهیم (1392) تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری نشریه  توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شمار سوم، صص -104 - 87
دسلر، گری(1384)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
دهنوی، حسن ، دهقان، فتانه، انتظاری ، سمیه (1390) نقش مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی،کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی.اصفهان. نائین
دیمه ور، عاطفه ، توکلی، علیرضا .(1391). بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی شهر بیرجند. دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور.تهران
سیادت، سیدعلی ، خوران ،عبدالله ، کاظم پور، مریم (1393)   بررسی عامل های موثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه صنعت لاستیک ایران، شماره 73،   صص 53 -73 . 
صادقی ، ی .، (1386)،  بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
صامعی، حسین ، پیرهادی، هما ، فیض بخش، سید علیرضا.(1393) مرورى بر جهت گیریهای پژوهشى ومفاهیم بنیادین کارآفرینى سازمانى، نشریه کارآفرینان، شماره، صص10-15.
علمداری، میثم ، زارعی، فرهاد، محبی، مریم، پناهی، الهام .(1392) بررسی رابطه سیستم های کاری با عملکرد بالا با نقش میانجی استراتژی‌های منابع انسانی با کارآفرینی درون سازمانی. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.شیراز.
نجف لوی ترکمانی، م.،(1371)،  بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان از هداف موسسه و کارآیی آنان، نشریه مدیریت دانش، شماره 18، ص 93-90. 
یاراحمدی (1390)، رابطه عملکرد بالای منابع انسانی وکارآفرینی سازمانی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هشتم ، شماره 36 .
 Appelbaum, Steven & Bartolomucci, Nicolas & Beaumier, Erika & Boulanger, Jonathan & Corrigan, Rodney & Dore, Isabelle & Girard, Chrystine & Serroni, Carlo , ( 2004) "organizational citizenship behavior : a case study of culture , leadership and trust " management decision Vol.42 No.1, pp. 13-40.
Bienstock, C.Carol & Demoranville, W. Carol & Smith, K. Rachel (2003)  “ organizational citizenship behavior and service quality “ journal of services marketing, Vol .17 No.4, pp. 357-378.
Bratnicki, M. (2005). Organizational entrepreneurship: Theoretical background, some empirical tests, and directions for future research. Human Factors and Economics in Manufacturing, 15(1):15-33.
Castrogiovanni, G. J., Urbano, D, & Loras, J. (2011). Linking            corporate entreneurship and human resource management in SMEs.     International Journal of Manpower, 32(1), 34-47.
Cohen, Aaron & Kol, Yardena (2004). , “professionalism and organizational citizenship behavior “an empirical examination among Israeli nurses , journal of managerial psychology , Vol.19 No.4.
Farh, J. L., Podsakoff, P. M. ,& Organ, D. W. (1990). “Accounting for organizational citizenship behavior: Leader fairness and task scope versus satisfaction”. Journal of Management, 16, 705-721.
Hayton, Games (2005), Promoting Corporate Entrepreneurship through Human Resource Management Practices: A Review of Empirical Research, Human Resource Management Review, No. 15, pp. 21–41.
Hornsby, J.S., Kuratko, D.F., & Monsignor. V. (1999). Perception of internal factors for corporate entrepreneurship: A comparison of Canadian and U.S. managers. Entrepreneurship Theory and Practice, (Special Issue, Spring), 24(2): 9-24.
Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996); Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review, 12(1): 135-72.
Markoczy livia and xin Katherine (2004), "The virtues of omission in organizational citizenship behavior", university of California.
Miller, D. (1983); The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, 29(7): 770-791.
Montoro Sanchez, A., & Soriano, D.R. (2011). Human resource management and corporate entrepreneurship.   International Journal of Manpower, 32 (1), 6-13.
Murphy & Athanasou and king (2002), "Job Satisfaction and organizational citizenship behaviour", Journal of Management psychology, vol. 17, N.4, pp.287 – 297.
Podsakoff & Mackenzie & pained and Bachrach (2000), "organizational citizenship behaviors: a critical review or the theoretical and empirical literature and suggestions for future research", Journal of Management, vol,26, N3, pp. 513 – 563.
Schuler, R.S., & Jackson, S.E.(1987). Linking competitive strategies with human resource management practices. Academy of Management Executive, 1, 207-19.
Schumpeter, J. (1934); Capitalism, socialism, and democracy, New York: Harper and Row.
Vigoda- gadot .E (2006). Compulsory citizenship behavior: theorizing some dark sides of the good soldier syndrome in organizations. Journal for the theory of social behavior, 36, 1,77-930.
Walz, S.M, Neihoff, B.P (2000). Organization citizenship behavior: their relationship to organizational effectiveness. Journal of Hospitality & Tourism Research. Vole, 24 No, 3,301-319.
Zhang, Z., Wan, D., & Jiao, M. (2008). Do high-performance human resource practices help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship behavior. The Journal of High Technology Management Research, 19(2), 128-138.