نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه، مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ­ی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی­_پیمایشی می­باشد و درآن برای گردآوری داده­های مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شعب بانک صادرات شهر اصفهان می­باشد و در آن از روش نمونه­ گیری خوشه­ا ی- طبقه ای متناسب با حجم، که در آن منظور از خوشه ها، درجات پنجگانه بانک صادرات در شهر اصفهان و منظور از طبقات، کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک صادرات شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان برابر با 216 نفر تعیین شد که از این تعداد 214 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب  بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، هم­چنین بین ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی نیز در شعب بانک صادرات اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of The Relationship Between Dimensions of Organizational Intelligence and Organizational Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Hadi Teimouri 1
  • Ali Shaemi 2
  • Maryam Zarei 3

1 Assistant Professor, Department of Management University of Isfahan

2 Associate Professor , Department of Management University of Isfahan

3 A Graduate Student at the University of Isfahan

چکیده [English]

According to increase the intensity of competition in the banking sector, retaining existing customers and attracting new customers are very important. Therefore, organizations must have entrepreneurial spirit in the organizational structure and encounter with unstable and dynamic external environment. Intelligent human resources could generate creativity in the turbulent environment and leads to promotion of entrepreneurship in organizations. This study examines the relationship between organizational intelligence and organizational entrepreneurship in branches of Saderat Bank in Isfahan city. To achieve this purpose, the relationship between dimensions of organizational intelligence and organizational entrepreneurship is examined. The study  aim is applied and its nature is descriptive. A self-made questionnaire for collecting data to test the hypothesis questionnaire with acceptable reliability and validity have been used. The research population includes experts and managers of different levels of branches in Saderat Bank in Isfahan city. For sampling, the method of stratified cluster sampling volume concluding the five areas of Saderat Bank in the city is used, Therefor, by random sampling, experts and managers of different levels of bank Isfahan. The sample size, based on Morgan table, is equal to 216 cases and 214 completed questionnaires are analyzed. The results of this study show that there is a significant positive relationship between dimensions of organizational intelligence and organizational entrepreneurship in branches of Saderat Bank in Isfahan city.                                                            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Strategic vision
  • Change-oriented
  • Spirit
  • Knowledge
  • management
الوانی، سیدمهدی؛ کهن هوش نژاد، رضا؛ صفری، سعید و خدامرادی، سعید، (1392)، "شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی". فصلنامهعلمی  پژوهشیمطالعاتمدیریت )بهبودوتحول(. 23(70): ص 24-1
اله توکلی، غلامرضا؛ شهامت، نادر واوجی نژاد، احمدرضا، (1394). "رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت". فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 6(1): ص227-213
حسینی، سید یعقوب و چلی سریل، نینا، (1392)."تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان"، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،  23 (71)، ص159-131
رضایی، روح اله ، (1393). "تأثیر مؤلفه های سرمایة فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان". فصلنامه مدیریتفرهنگسازمانی. 21(2) : ص147-125
غلامی، شهرام؛ غفوریان، هما؛ معنوی پور، داود ، (1390). "رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیرانفصلنامهتازههایروانشناسیصنعتی/سازمانی، 2(6)، ص99-89
قاسمی، وحید. (1389). مدلسازیمعادلهساختاریدرپژوهشهایاجتماعیباکاربرد Amos Graphics . تهران: جامعه شناسان .
مختاری بایع کلایی، مهران، میرسپاسی، نیلوفر، و موسوی دلخوشی، امیر،( 1393)." شناسایی و تبیین رابطه ی هوش سازمانی با مدیریت دانش"، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 9(32)، ص154-119
 
Ahadinezhad, M.; Badami, R & Mostahfezian, M. (2012). Organizational intelligence and excellence based on EFQM model among the Isfahan sport boardsare interrelated. World Journal of Sport Sciences, 6 (4), pp. 328-330     
Akgün, E. A.; Byrne, J. & Keskin, H. (2007). Organizational intelligence: a structuration view. Journal of Organizational Change Management, 20(3), pp.272-289. 
 Albrecht‚ K. (2003). Organizational intelligence survey. Australian Institute of Management. 5(19): 78-81  
Chen, Y.; Wang‚Y; Nevo, S.; Benitez-Amado‚ J.& Kou‚ G (2015). IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity. Information & Management, 52(6): 643-657.                                                                                     
Fox, julie m. (2008). Organizational entrepreneurship and the organizational performance linkage in university extension. (Dissertation). Ohio stateuniversity: pp.40-59                                                                          
 Jung Y. (2014). An Approach to Organizational Intelligence Management (a Framework for Analyzing Organizational Intelligence within the Construction Process). Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In Environmental Design and Planning: pp.66     
Kearney, C., Hisrich, R., & Rochie, F. (2007). Facilitating public sector corporate
entrepenreurship process: A conceptual model. Journal of Enterprising Culture, 15: pp.75-299
 Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Third ed.). New York: The Guilford Press.                                                                                    
Kuratko, D.; Hornsby, J. & Covin, J. (2014). Diagnosingafirm΄sinternalenv ironmen for corporate entrepreneurship. Journal of Business Horizons 57, pp.37-47                                                                                      
Kuratko, D. F. ; Goldsby, M. G. & Hornsby, J. S. (2012). Innovation acceleration: Transforming organizational thinking. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
Maries‚ E. & Scarlat‚ E. (2011).  Enhancing the Computational Collective Intelligence within Communities of Practice Using Trust and Reputation Models. Springer- Verlag Berlin Heidelberg‚ pp. 74-95
   Marjani, A. B. & Arabi, P. (2011). The role of organizational intelligence in organizational knowledge management (the case of the central bank of the Islamic republic of iran), European Journal of Social Sciences, 25(3):pp. 49-58                                                                                                                                               
Marzban, S.H.; Moghimi, M. & Ramezan, M. (2013). The effective factors in organizational entrepreneurship climate: Evidence from University of Tehran, Journal of Chinese Entrepreneurship, 5(1): pp. 76 – 93               
Mehrara, A.; Azami Saroklaei, S.; Sadeghi, M. & Fatthi, A. (2012). Relation between organizational intelligence and creativity of managers in public junior high schools of east of Gilan province. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(4), pp.3311-3315                                                                                                                                              
Mousavi S. H.; Talebzadeh Nobarian‚ M. & Shams Mourkani, G. (2012). The relationship between spiritual intelligence and organizational citizenship behavior high school teachers in Zanjan. Journal of Quarterly Educational Psychology, 7(22), 65-94
Veryard, R, (2012). Organizational Intelligence‚ Lean pub, chapter 1, pp.12-18
Zaree Mahrjerdi‚ M.; Rezaei‚ M.; Arabion‚ A. & Akbari R. (2010). Organizational entrepreneurship; Concepts, Implications & Models. Innovation& Creation in Science; 1(1). (In Persian)  
Zehir‚ C.; muceldili‚ B.; Zehir‚ S. (2012). The Impact of Corporate on Entrepreneurship Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment: Evidence from Turkey SMFs. Procedia- Social and Behavioral Sciences 58‚pp. 924-933                                                                                                                                                        
Zenovia‚ C. P. & Maier‚ V. (2011). Entrepreneurship versus Intrapreneurship.  Review of International Comparative Management‚ 12(5) ‚pp. 971-976