1. عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 35-64

10.22054/jmsd.2019.10104

مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی‌دادی تلخستانی


2. الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 187-219

سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی


3. تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری

دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 87-112

ابراهیم محمودزاده؛ علی محمد امین زاده


4. مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه

دوره 19، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 23-54

ابراهیم محمودزاده؛ فرناز نکویی؛ شهرام جلالی نیا


5. طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 39-55

ابراهیم محمودزاده