1. تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 101-126

10.22054/jmsd.2018.8652

میر علی سید نقوی؛ عباس ثابت


2. مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان

دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 151-172

میر علی سید نقوی


3. تبیین زیرساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی

دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 86-104

میر علی سید نقوی؛ سید محمد مهدی بحرالعلوم


4. توضیح یک الگوی تکنولوژیک در حوزه ی مدیریت منابع انسانی

دوره 18، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 173-196

میر علی سید نقوی؛ علی فیاضی آزاد