1. تحلیلی سیستمی از مدیریت حج در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-23

شمس السادات زاهدی


2. مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

صفحه 25-51

ابوالحسن فقیهی؛ حسن دانایی فرد


3. تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی

صفحه 56-68

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سیدنقوی


4. روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

صفحه 69-86

سید محمد اعرابی


5. سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار

صفحه 87-109

جهانیار بامداد صوفی


6. رویکردی ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

صفحه 111-136

جمشید صالحی صدقیانی


7. واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری

صفحه 137-155

محسن خوش طینت؛ اکبر محمودی ابواسحق


8. کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

صفحه 157-195

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی


9. بررسی مقایسه ای عملکرد مدیر درون سازمانی و مدیر برون سازمانی

صفحه 197-209

جمیله فاطمی


10. توانمندسازی نیروی نیروی انسانی

صفحه 211-232

محمد محمدی


11. بهسازی منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

صفحه 233-248

غلامرضا اصیلی


12. استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

صفحه 249-254

محسن سهرابی