دوره و شماره: دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 1-248 
7. واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری

صفحه 137-155

محسن خوش طینت؛ اکبر محمودی ابواسحق