کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری متداول شده است. نگرش اقتضایی به حسابداری مدیریت بر اساس این فرض، بنا شده است که به طور کلی، یک سیستم حسابداری مناسبت و مطلوب برای همه سازمان ها در همه شرایط وجود ندارد. نگرش اقتضایی توصیه می کند پیکربندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری در رابطه با وضعیت خاص هر سازمان ساماندهی شود و برای طراحی شکل مناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری باید تمام متغیرهای مداخله کننده در نظر گرفته شود. مولفه های کلیدی، جهت سازگاری سیستم اطلاعاتی حسابداری با شرایط اقتضایی شرکت های آب و فاضلاب کشور که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارت از: ساختار سازمانی، تکنولوژی، محیط سازمانی و منابع انسانی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیستمهای اطلاعاتی حسابداری این شرکتها، بر اساس نگرش اقتضایی طراحی نشده اند. به تعبیری دیگر در طراحی سیستم های مذکور مولفه های نگرش اقتضایی از قبیل محیط محیط سازمانی و تکنولوژی، ساختار سازمانی، منابع انسانی لحاظ نگردیده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The use of contingency approach in the design of accounting information systems and waste water companies in Iran

نویسندگان [English]

  • seyed hoseyn sajadi 1
  • mohammed ali motamedi 2

دوره 8، شماره 32.31
زمستان 1380
صفحه 157-195
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395