1. مدیریت ریسک سیاسی

صفحه 1-12

شمس السادات زاهدی


2. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

صفحه 13-32

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


3. عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی

صفحه 33-48

حسین رحمان سرشت؛ عبدالعزیز شمسایی


4. شناسایی عوامل مؤثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

صفحه 49-64

یحیی حساس یگانه


5. مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیکت

صفحه 65-82

نادر مظلومی


6. بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران

صفحه 83-104

عزت الله سام آرام


7. تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران

صفحه 105-140

کامران فیضی


8. نسل جدید سازمانهای یادگیرنده

صفحه 127-140


9. استفاده از نمایش هندسی دادهها در تحلیل اطلاعات

صفحه 141-162

حمید ضرغام بروجنی


10. تواناسازی جا به جایی پایگاههای قدرت در سازمانهای امروزی

صفحه 163-180

بدرالدین اروعی یزادانی