الگوریتم ژنتیک آنچه کامپیوتر می تواند از تکامل بیاموزد

محمود البرزی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، صفحه 1-14

چکیده
  مقاله زیر ترجمه مقاله است تحت همین عنوان از مجله technology review . صرفنظر از تفکر نویسنده در مورد چگونگی آغاز حیات و تکامل آن به دلیل معرفی یک روش نو در برنامه ریزی با کامپیوتر، برای چاپ انتخاب شد. این نوع برخورد با مسئله نه تنها برای متخصصین کامپیوتر بلکه دست اندرکاران سایر رشته ها که با هوش مصنوعی ارتباط دارند می تواند مفید باشد. به هر صورت ...  بیشتر

چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان

غلامعلی سرمد

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، صفحه 15-27

چکیده
  در هر سازمان مفروض بین مدیریت و کارکنان روابطی وجود دارد که بخشی از مبحث رفتار سازمانی را تشکیل می دهد. قسمتی از این روابط به انتظارات متقابل زیردستان و مدیران از یکدیگر مربوط می شود. تعدادی از این انتظارات معقول و مقبول است در حالی که برخی از آنها منطقی نیست. در مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر انگیزش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی، نظریه ...  بیشتر

آشنایی با سیستم تولید به هنگام

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، صفحه 29-43

چکیده
  هدف این مقاله، آشنایی با سیستم تولید به هنگام است. سیستمی که سالهاست در شرکت های خودرو سازی ژاپنی و بعی دیگر از0 کشورهای صنعتی، مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم غالباً برای صنایعی که دارای خط مونتاژ هستند، کاربرد دارد و محدود به مراکز تولید خودرو نمی شود. ارتباط این سیستم با روش های کنترل موجودی قطعات نیمه ساخته، کنترل کیفیت کالا، ...  بیشتر

نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده

اصغر مشبکی؛ مرتضی موسوی خانی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، صفحه 45-76

چکیده
  شرکت های فراملیتی با برخورداری از منابع و امکانات عظیم اقتصادی و مالی و به خدمت گرفتن سرآمدان و نخبگان علوم مختلف و تکنوکرات های عالی رتبه اداری – نظامی و همچنین با بهره گیری از منابع اطلاعاتی و رسانه های گروهی آن چنان سیطره ای بر کشورهای جهان اعم از کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه و ممالک پیشرفته صنعتی گسترده اند که در ایام قدرتمندترین ...  بیشتر

بهبود بهره وری از طریق کار گروهی موثر

اژدر کرمی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، صفحه 77-86

چکیده
  برای تشکیل یک تیم کاری خوب و بهبود بهره وری کار، باید علل عدم کارایی یا پایین بودن آن را تجزیه و تحلیل کرده پیشنهاد تغییرات خاص را داده و شرائط مورد نیاز برای موفقیت این روش را ارائه نمائیم.  بیشتر

تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

فتاح شریف زاده

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، صفحه 97-112

چکیده
  گرچه مسئله ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت توجه عمیق صاحبنظران و مدیران منابع انسانی را به خود معطوف نموده است با اینحال هنوز این عمل چندان مورد استقبال واقع نشده است. به عبارت دیگر در مقایسه با برنامه های برگزار شده آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی واقعی معدودی از این دوره های آموزشی صورت گرفته است. بدین سبب فقدان ارزشیابی اصولی برنامه ...  بیشتر

نقش دولت به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی

داوود محب علی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1373، صفحه 121-128

چکیده
  تولید عبارت است از مجموعه عملیات و فعالیت های فیزیکی جهت ساخت کالا یا عرضه خدمات. برخی به اشتباه، تولید را مترادف با بهره وری دانسته اند و این دو واژه را در جاهای مختلف به صورت نابجا به کار می گیرند. بهره وری عبارت است از : استفاده بهینه از کلیه منابع جهت تولید حداکثر کالا و خدمات با کیفیت مطلوب. وجه تمایز این دو واژه تولید و بهره وری است ...  بیشتر