نسل جدید سازمانهای یادگیرنده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در آغاز هزاره سوم نسل جدیدی از سازمان یادگیرنده پا به عرصه وجود نهاده اند. این سازمانها ابزارهای جدیدی را برای یادگیری بکار گرفته و از ابزارهای نسل پیشین خود نیز با کارآیی بیشتری بهره جسته اند. سازمانهای یادگیرنده جدید در دنیای رقابتی امکان توفیق بسیار داشته و قادرند به خوبی مأموریتهای خود رامحقق سازند. در این مقاله کوشش شده تا با استفاده از منابع مختلف ضمن توصیف این سازمان ها ابزارهای مختلف مورد استفاده آنها درگذشته، حال و آینده را موررد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Generation of Learning Organization

چکیده [English]

In the beginning of third millennium new generation of learning organizations have emerged. These organizations have applied new instruments and also used previous generation instruments more effectively.
New learning organizations are more successful in cornpetivite world and enable to achieve their missions. By using various sources, we try to define these organizations and describe their instruments in past, present and future.


دوره 4، شماره 13.14
تابستان 1373
صفحه 127-140
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395