1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2018.11121

سیدعلی اکبر افجه


2. ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی

صفحه 11-43

10.22054/jmsd.2019.9394

حسن‌رضا زین‌آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ آزاده قمری


3. تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

صفحه 45-64

10.22054/jmsd.2019.9395

محمد منتظری؛ لی لی فردوسی پور


4. تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 141-160

10.22054/jmsd.2019.9399

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مژگان زارعی


5. مطالعه مقایسه‌ای نقش جنبه‌های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان

صفحه 65-88

10.22054/jmsd.2019.9396

علی یاسینی؛ اردشیر شیری؛ فریبا مرادی کیا


6. تبیین نقش بدبینی سازمانی در تاثیرگذاری بر انزوای خود خواسته کاری کارکنان

صفحه 89-140

10.22054/jmsd.2019.9397

مریم مصباحی


7. الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان

صفحه 115-140

10.22054/jmsd.2019.9398

هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی؛ عبداله کریمی