نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران

2 دانشیار گروه مدیریت. دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی. دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش جنبه‌های منفی رفتارسازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان به شیوه توصیفی از نوع همبستگی و در بین تمامی مدیران و کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام به تعداد 5000 نفر صورت گرفت. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) تعداد 360 نفر به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد روا و پایا استفاده شد. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS پردازش و با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری الگوهای مفروض آزمون ومورد مقایسه قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد سوءنظارت مدیران بر رفتارهای ناکارآمد شغلی تاثیر معناداری دارد. سوءنظارت ادراک شده بر دو متغیر رفتارنوروتیک و خستگی عاطفی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب تاثیر آن بر رفتار نوروتیک(55/0=β) بیشتر از خستگی عاطفی (35/0=β) است. همچنین سوء نظارت ادراک شده بر واکنش­های فرا اجتماعی کارکنان (390/0- =β) تاثیر منفی و معکوس دارد. رفتار نوروتیک نیز بر دو متغیر انسداد سازمانی و رفتارهای ناکارآمدشغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب تاثیر آن بر انسدادسازمانی(51/0 =β) بیشتر از رفتارهای ناکارآمدشغلی(36/0 =β) است. تاثیر رفتار نوروتیک بر واکنش­های فرا اجتماعی (07/0=β) به لحاظ آماری رد شده و تاثیر معناداری ندارد. یافته­ها نشان داد که خستگی عاطفی بر دو متغیر انسدادسازمانی و رفتارهای ناکارآمد شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب تاثیر آن بر انسداد سازمانی(31/0 =β) بیشتر از رفتارهای ناکارآمد شغلی(22/0 =β) است. خستگی عاطفی بر واکنش‌های فرااجتماعی (28/0- =β) تاثیر منفی و معکوس دارد. انسدادسازمانی بر رفتارهای ناکارآمد شغلی (21/0=β)تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین واکنش­های فرا اجتماعی بر انسداد سازمانی(65/0- =β) تاثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Role of Negative Behaviors of Organizational Behavior in inefficient Occupational Behaviors of Employees

نویسندگان [English]

  • Ali Yasini 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Fariba Moradi Kia 3

1 Management Department, Humanities faculty, Ilam University, Ilam, Iran

2 Associate Professor, Human Resource Management, Ilam University, Iran

3 Master of Human Resource Management. Ilam University, Iran

چکیده [English]

The present research is to provide an explaining model for employee inefficient behaviors based on Managers abusive supervision.  This study is practical in terms of purpose and data collection method is descriptive-correlational. The statistical population consists managers and employees of Ilam  public organizations, about 5000 people among whom 360 individuals were selected randomly as a sample by using Krejcie and Morgan's table (1995). The data collection tool was a standard questionnaire of which their reliability is measured through Cronbach’s alpha as well as their validity by constructive validity. The data was processed using SPSS software and visual-pls in order to determine the validity of the hypotheses and the significance level of the relationships between the variables. The findings of this research show that the Managers abusive supervision has a significant effect on inefficient job behaviors. The findings of this study show that perceived Abusive supervision has a positive and meaningful effect on the two variables of neurotic behavior and emotional exhaustion of which its effect’s coefficient on neurotic behavior(β = 0.55) is more than emotional exhaustion(β = 0.35). Also there is a negative and inverse influence on perceived Abusive supervision of employees' Prosocial reaction (β =-0.390). Neurotic behavior has a positive and significant effect on the two variables of organizational obstruction and ineffective Counterproductive work behavior of which its effect’s coefficient on organizational obstruction(β = 517) is more than inefficient Counterproductive work behavior(β = 0.367). The effect of neurotic behavior on Prosocial reaction(β = 0.077) has been statistically excluded and has no significant effect. Findings show that emotional exhaustion has a positive and significant effect on organizational obstruction as well as the inefficient Counterproductive work behavior variables, which has a significant effect on organizational obstruction(β = 0.398) than ineffective occupation behaviors(β = 0.221). The emotional exhaustion has a negative and inverse effect on Prosocial reaction(β= -0.285). Organizational obstruction has a positive and significant effect on inefficient job behaviors (β= 0.214). Also Prosocial reaction has a negative and significant effect on organizational obstruction(β = -0.653).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers Abusive Supervision
  • Counterproductive Work Behavior
  • Organizational Obstruction
  • Neurotic behavior
ادوارد ج گرپ .(1381)  نابرابری اجتماعی دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر. ترجمه محمد سیاهپوش و احمد رضا غروی زاد ، نشر معاصر (1372).
جعفریان فرد و عریضی(2012). خستگی هیجانی و رفتار‌های شهروندی سازمانی: نقش تعدیل‌کننده رفتارهای شهروندی معطوف به فرد. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی, 6(3). 50-59.
ساعتی، نسیم (1395). بررسی پسایندها و پیشایندهای بی نزاکتی محل کار و ارائه الگو. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه ایلام. چاپ شده.
شیخیان علی،(1395). بررسی ارتباط بین خستگی عاطفی و استرس شغلی در کارکنان اداره بندر و گمرک شهرستان آبادان.فصلنامهتحقیقاتجدیددرعلومانسانی. 3 (13). 157-149.
علوی، سلمان، احمدی، محمد امین؛ زر،عبدالصالح(1396). بررسیاثربخشیورزشبرمیزانفرسودگیشغلی، سلامتعمومیوامیدبهزندگیکارمنداندانشگاه علومپزشکیجهرم. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. 4 (3). 160-169.  
یاسینی، علی(1395). ارائه الگوی سوء رفتار سازمانی معلمان در مدارس دولتی با رویکرد طولی. دو فصلنامه مدیریت برنامه ریزی در نظام های آموزش، 3 (14): 67-46.
Andersson, L. M., & Pearson, C)1999(.Tit for tat: The spiraling effect of incivility in the workplace. Academy of Management Review, 24: 452–472.
Aryee, S., Sun, L.-Y., Chen, Z. X. G., & Debrah, Y. A. (2008). Abusive supervision and contextual performance: The mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of work unit structure. Management and Organization Review, 4, 393–411.
Bamberger, P.A., & Bacharach, S.B(2006). Abusive supervision and subordinate problem drinking: Taking resistance, stress and subordinate personality into account. Human Relations, 59, 723-752.
Bin Fakhar. Faique. (2014).Impact of Abusive supervision on Organizational Citizenship Behavior: Mediating role of Job Tension, Emotional Exhaustion and Turnover Intention. Journal of Business and Management (IOSR-JBM). 3 (6). 70-74
Biron, M. (2010). Negative reciprocity and the association between perceived organizational ethical values and organizational deviance. Human Relations, 63, 975-897.
Colbert, A. E., Mount,  M. K., Harter, J. K., Witt, L. A., & Barrick,  M. R.(2004). Interactive effects of personality and perceptions of the work situation on workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 89: 599-609.
Fried, A. L., & Fisher, C. B. (2016). Moral stress and job burnout among frontline staff conducting clinical research on affective and anxiety disorders. Professional Psychology: Research and Practice, 47(3), 171.
Gregory, B. T., Osmonbekov, T., Gregory, S. T., Albritton, M. D., & Carr, J. C. (2013).Abusive supervision and citizenship behaviors: exploring boundary conditions. Journal of Managerial Psychology, 28(6), 628-644.‏
Kernan, M. C., Racicot, B. M., & Fisher, A. M. (2016). Effects of abusive supervision, psychological climate, and felt violation on work outcomes: a moderated mediated model. Journal of Leadership & Organizational Studies, 23(3), 309-321.‏
Kordshouli, H. R., Jafarpour, Y., & Bouzanjani, A. A. (2016). An analysis of the pro-social behaviors of customers in response to the firms' service quality. Iranian Journal of Management Studies, 9(1), 21-36.
Lian, H., Ferris, D. L., & Brown, D. J. (2012). Does power distance exacerbate or mitigate the effects of abusive supervision? It depends on the outcome. Journal of Applied Psychology, 97: 107-123.
Lian, H., Ferris, D. L., & Brown, D. J. 2012b. Does taking the good with the bad make things worse? How abusive supervision and leader-member exchange interact to impact need satisfaction and organizational deviance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117: 41-52.
Mazloomy Mahmoudabad S, Gerayllo S, N. A(2015). Evaluating the Correlation between Burnout Syndrome Dimensions and Mental Health of Cashiers in State Banks of Golestan. TB journal.;14(2):11-22.‏
O' Reilly, J., & Aquino, K. (2011). A model of third parties' morally-motivated responses to injustice. Academy of Management Review, 36, 526-543.
Peng, A. C., Schaubroeck, J. M., & Li, Y. (2014). Social exchange implications of own and coworkers' experiences of supervisory abuse. Academy of Management Journal, 57(5), 1385-1405.‏
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 26(3), 513-563.
Priesemuth, M. (2013). Stand up and speak up: Employees’ prosocial reactions to observed abusive supervision. Business & society, 52(4), 649-665.‏
Skitka, L. J. (2002). Do the means always justify the ends or do the ends sometimes justify the means? A value protection model of justice reasoning. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 588-597.
Tepper, B. J., Carr, J., Breaux, D. M., Geider, S., Hu, C., & Hua, W. (2009). Abusive supervision, intentions to quit, and employees' workplace deviance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109, 156-167.
Tepper, B. J., Carr, J., Breaux, D. M., Geider, S., Hu, C., & Hua, W. (2009). Abusive supervision, intentions to quit, and employees' workplace deviance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109, 156-167.
Tepper, B. J., Duffy, M. K., Henle, C. A., & Lambert, L. S. (2006). Procedural injustice, victim precipitation, and abusive supervision. Personnel Psychology, 59, 101-123.
Tepper, B.J. (2000). Consequences of Abusive Supervision. Academy of Management Journal, 43, 178-190.
Thau, S., & Mitchell, M. S. (2010). Self‐gain or self‐regulation impairment? Tests of competing explanations of the supervisor abuse and employee deviance relationship through perceptions of distributive justice. Journal of Applied Psychology, 95, 1009‐1031.
Wang, W., Mao, J., Wu, W., & Liu, J. (2012). Abusive supervision and workplace deviance: The mediating role of interactional justice and the moderating role of power distance. Asia Pacific Journal of Human Resources, 50(1), 43-60.
Whitman, M.V., Halbesleben, J.R. and Holmes, O. (2014) Abusive Supervision and Feedbac Avoidance: The Mediating Role of Emotional Exhaustion. Journal of Organizational Behavior, 35, 38-53.
Wu, S., & Cao, K. (2015). Abusive Supervision and Work-Family Conflict: The Mediating Role of Emotional Exhaustion. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 3(04), 171- 189.
Wu, T.Y., & Hu, C. (2009). Abusive supervision and employee emotional exhaustion: Dispositional antecedents and boundaries. Group & Organization Management, 43, 143-169.
Zellars, K.L., Tepper, B.J., & Duffy, M.K. (2002). Abusive supervision and subordinates’ organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 87, 1068-1076.