دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
الگوی فازی پیشایندها و مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی دوسوتوان

اکبر حسن پور؛ حسن رنگریز؛ یوسف وکیلی؛ بهرام موذنی

دوره 32، شماره 107 ، فروردین 1402، ، صفحه 109-142

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.61895.3971

چکیده
  پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است که با روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت منابع انسانی بانک مرکزی که دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده حداقل 5 سال سابقه فعالیت در این سازمان را داشته باشند. ...  بیشتر

تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی

سید یعقوب حسینی؛ سیدعباس موسوی؛ ابوالفضل ابراهیمی

دوره 21، شماره 67 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 200-226

چکیده
  نقش مدیریت منابع انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی، به میزان زیادی در پژوهش‌های پیشین مورد بحث قرار گرفته است، اما در باره سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار و اثر آن بر عملکرد سازمانی، مطالعات اندکی انجام شده است. به نظر می­آید نبود این سازگاری در بخش عمده­ای از شرکت­ها توانسته است بر عملکرد آن‌ها اثر ...  بیشتر

الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی براساس تلفیق نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان
دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، ، صفحه 63-84

چکیده
  این مقاله،با بهره گیری از نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازماندر مشاغل سازمان می « نوع تخصص » و « سنجش پذیری » به استخراج دو مولفهبازار » ،« تیم اولیه » ،« تیم رابطه ای » پردازد و سپس با تلفیق این مولفه ها چهار ساختاررا تعریف م یکند و سپس سعی در تبیین کارکردهای « بازار تعهدی » و« عمومیمدیریت ...  بیشتر

مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری

دوره 19، شماره 57 ، خرداد 1387، ، صفحه 1-16

چکیده
  انجام موفقیت آمیز وظایف ومسئولیتهای شغلی نیروهای انسانی درسازمانها به عوامل متعددی ازجمله دانش، توانایی ها، مهارت ها و شایستگی های آنان بستگی دارد. بسیاری ازصاحبنظران مدیریت معتقدند که مزیتهای رقابتی آینده به شکل توانایی سازمان ها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهند شد. در این راستا مدیریت شایستگی یکی از مباحت مهم در حوزه مدیریت ...  بیشتر

اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی

جهانیار بامداد صوفی

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1374، ، صفحه 151-170

چکیده
  در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ی صنعتی دنیا جمع آوری اطلاعات اجتماعی سازمان ها، اعم از دولتی، غیر دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی بر طبق چارچوب خاصی و ارائه ی آن به دستگاه های اجرایی همانند جمع آوری و ارائه ی اطلاعات مالی الزامی شده است متاسفانه لزوم جمع آوری منظم و دائمی اطلاعات در رابطه با اوضاع اجتماعی و منابع انسانی سازمان ها  ...  بیشتر