نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی؛ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است که با روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت منابع انسانی بانک مرکزی که دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده حداقل 5 سال سابقه فعالیت در این سازمان را داشته باشند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد که با 19 نفر مصاحبه صورت گرفته است. عوامل سازمانی، فردی، مدیریتی و محیطی به عنوان پیشایندهای مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی شدند و حوزه‌های اکتشاف و بهره‌برداری جذب و استخدام دوسوتوان، آموزش و توسعه دوسوتوان، ارزیابی عملکرد دوسوتوان و جبران خدمات دوسوتوان به عنوان مولفه‌های مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی گردید. برای اولویت‌بندی پیشایند‌ها و مؤلفه‌های دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی از تکنیک‌های AHP و ARAS فازی استفاده می‌شود. نتایج محاسبات نشان داد عوامل حمایت و پشتیبانی مدیریت، تعهد مدیران و سبک‌های مدیریتی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم مهمترین عوامل موثر بر دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی را کسب کردند. و آموزش تطبیق پذیر، تشویق به خودآموزی و به اشتراک گذاشتن آموخته‌ها از زیرمجموعه‌های مولفه آموزش و توسعه دوسوتوان بالاترین رتبه را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Fuzzy Model of Ambidextrous Human Resource Management's Antecedents and Components

نویسندگان [English]

  • Akbar Hassanpoor 1
  • Hassan Rangriz 2
  • Yousef Vakili 3
  • Bahram Moazeni 4

1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Human Resource Management & MBA, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 PhD Student in Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Ambidexterity of human resource management refers to the ability of human resource management to discover and exploit talented employees. The purpose of this study is to identify the antecedents and components of ambidextrous human resource management and prioritize them. The research is applied in terms of purpose, which has been done with a qualitative method based on content analysis and using interview tools. The statistical population of the study includes human resource management experts and managers of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran who have at least a masterchr('39')s degree in human resources management and organizational behavior and have at least 5 years of experience in this organization. To select the sample, the method of judgmental sampling and snowball was used, which was interviewed with 19 people. After analyzing the data obtained from the interview, organizational, personal, managerial and environmental factors were identified as preconditions for dual-power human resource management. The components of human resource management were identified. Fuzzy AHP and ARAS techniques are used to prioritize the antecedents and components of human resource management.
The results of the calculations showed that the factors of support and support of management, commitment of managers and management styles were ranked first to third, respectively, the most important factors affecting the duality of human resource management. Adaptive education, encouragement of self-study and sharing of learnings from the sub-components of education and development of the two powers were the highest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambidexterity
  • human resource management
  • ambidextrous human resource management
  • Antecedents and components of ambiguous human resource management