نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی؛ دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کاردانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است که با روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت منابع انسانی بانک مرکزی که دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده حداقل 5 سال سابقه فعالیت در این سازمان را داشته باشند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد که با 19 نفر مصاحبه صورت گرفته است. عوامل سازمانی، فردی، مدیریتی و محیطی به عنوان پیشایندهای مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی شدند و حوزه‌های اکتشاف و بهره‌برداری جذب و استخدام دوسوتوان، آموزش و توسعه دوسوتوان، ارزیابی عملکرد دوسوتوان و جبران خدمات دوسوتوان به عنوان مولفه‌های مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی گردید. برای اولویت‌بندی پیشایند‌ها و مؤلفه‌های دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی از تکنیک‌های AHP و ARAS فازی استفاده می‌شود. نتایج محاسبات نشان داد عوامل حمایت و پشتیبانی مدیریت، تعهد مدیران و سبک‌های مدیریتی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم مهمترین عوامل موثر بر دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی را کسب کردند. و آموزش تطبیق پذیر، تشویق به خودآموزی و به اشتراک گذاشتن آموخته‌ها از زیرمجموعه‌های مولفه آموزش و توسعه دوسوتوان بالاترین رتبه را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Fuzzy Model of Ambidextrous Human Resource Management's Antecedents and Components

نویسندگان [English]

 • Akbar Hassanpoor 1
 • Hassan Rangriz 2
 • Yousef Vakili 3
 • Bahram Moazeni 4

1 Associate Professor,, Department of Human Resource Management; Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Human Resources and Business Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 PhD Student in Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Ambidexterity of human resource management refers to the ability of human resource management to discover and exploit talented employees. The purpose of this study is to identify the antecedents and components of ambidextrous human resource management and prioritize them. The research is applied in terms of purpose, which has been done with a qualitative method based on content analysis and using interview tools. The statistical population of the study includes human resource management experts and managers of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran who have at least a masterchr('39')s degree in human resources management and organizational behavior and have at least 5 years of experience in this organization. To select the sample, the method of judgmental sampling and snowball was used, which was interviewed with 19 people. After analyzing the data obtained from the interview, organizational, personal, managerial and environmental factors were identified as preconditions for dual-power human resource management. The components of human resource management were identified. Fuzzy AHP and ARAS techniques are used to prioritize the antecedents and components of human resource management.
The results of the calculations showed that the factors of support and support of management, commitment of managers and management styles were ranked first to third, respectively, the most important factors affecting the duality of human resource management. Adaptive education, encouragement of self-study and sharing of learnings from the sub-components of education and development of the two powers were the highest.
Introduction
In dynamic environments, Organizations must take advantage of processes that produce both efficiency and creativity (and therefore innovation) (ambidextrous capabilities). Therefore, companies must simultaneously learn different methods and create balance and integration between heterogeneous learning streams. Ambidexterity refers to the ability to perform two activities simultaneously: exploration and exploitation, efficiency and flexibility, and alignment and compatibility. Ambidexterity deals with organizations simultaneously pursuing conflicting goals such as exploration and exploitation, efficiency and flexibility, or service and sales. Human resource management systems significantly help to meet these heterogeneous demands and effectively apply the human resource system that balances efficiency and innovation. Lack of human resource management ambidexterity may lead to problems in development initiatives. Past research shows the necessity of ambidextrous human resource management to manage innovation initiatives and ongoing manufacturing processes successfully. The Ambidexterity of human resource management refers to human resource management's ability to explore and exploit talented employees. An ambidextrous human resource management connects innovative and traditional HRM practices and principles, and it is critical to ensure the sustainable coexistence of exploration and exploitation and is necessary to cross crisis boundaries and resolve tensions between the two.
Materials and Methods
The research uses a qualitative method based on thematic analysis and using interview tools. In addition, in terms of the research design, it is of mixed exploratory type. The qualitative approach is based on thematic analysis using interview tools. The study population includes human resource management experts and managers of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran who have at least a Master's degree in human resources management and organizational behavior and have at least five years of experience in this organization—the method of judgmental sampling and snowball used to select the sample. After collecting the data, the researchers coded the notes and produced classes or concepts in three stages to understand the antecedents and components of ambidextrous human resource management. Key concepts are classified into three formats: basic themes, organizing themes, and global themes. In the following, to prioritize the factors affecting the ambidextrous human resources management and the ambidextrous human resources management components identified in the previous stage, fuzzy AHP and fuzzy ARAS techniques were used.
Discussion and Results
After analyzing the data obtained from the interview with the thematic analysis method, the antecedents and components of ambidextrous human resources management are placed in four categories. The analysis results of the precursors of ambidextrous human resources management were 21 Basic themes, five organizing themes, and one global theme, and the components of ambidextrous human resources management included 28 basic themes, four organizing themes, and one global theme. Organizational, managerial, individual, and environmental factors are the organizing themes of ambidextrous human resources management antecedents. In addition, the organizing themes of ambidextrous human resources management’s components include ambidextrous hiring and Recruitment, ambidextrous Training and development, ambidextrous performance evaluation, and ambidextrous Compensation.
Conclusions
The results of pairwise comparison among the main factors of ambidextrous human resources management’s antecedents showed that managerial aspects have the most weight in the ambidexterity of human resources management and organizational, environmental, and individual elements are in the following ranks in terms of the importance of impact on the human resources management ambidexterity. Among the sub-criteria of factors affecting the ambidexterity of human resources management, the most critical factors include management support, the commitment of managers, and management styles.
The results showed that among the main components of ambidextrous human resource management, the training and development of human resources has the most weight and is the most crucial component in human resource management ambidexterity. Among the sub-criteria of ambidextrous human resource management components, Adaptive training, encouraging self-study, and sharing knowledge and flexibility of the compensation system received the highest ranks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ambidexterity
 • human resource management
 • ambidextrous human resource management
 • Antecedents and components of ambiguous human resource management
 1. بابائیان، علی، سید نقوی، میرعلی (1389)، الگوی مناسب کارکردهای منابع انسانی بر اساس رویکرد اقتصادی در نیروی انتظامی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 5 (1)، صص 38-7.
 2. ثنایی سلیم، پورکیانی، مسعود، سلاجقه، سنجر، صیادی، سعید، شیخی، ایوب (1398)، ارائه مدل مدیریت منابع انسانی دوسوتوان در نیروی انتظامی به روش تحلیل تم و شبکه خزانه، فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی، سال پانزدهم، شماره اول، 29-51.
 3. طهماسبی، رضا، میر زمانی، اعظم، برومند، مجتبی (1397)، ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دهم، شماره 4 (شماره پیاپی 34)، 105-131.
 4. نیک‌خواه تیکمه داش، یونس، حسینی، سید صمد، صنوبر، ناصر (1398)، از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال نهم، شماره 31، 115-142.
 5. وکیلی، یوسف، حسن‌پور، اکبر، سعیدی، لعیا (1397)، تأثیر اقدامات منابع انسانی با عملکرد بالا بر دوسوتوانی سازمانی: تبیین نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری و نقش تعدیل گر پشتیبانی مدیریت، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، دوره 1، شماره 1، 45-68.
 6. Ahammad M F., Glaister K W. & Paulina Junni (2019) Organizational ambidexterity and human resource practices, The International Journal of Human Resource Management.
 7. Ahammad, M. F., Lee, S. M., Malul, M., & Shoham, A. (2015). Behavioural ambidexterity–The impact of financial incentives on employee motivation, productivity and performance of commercial bank. Human Resource Management, 54, S45-S62.
 8. Andriopoulos, C, and Lewis, M (2010), Exploitation-Exploration Tensions and Organizational Ambidexterity: Managing Paradoxes of Innovation, Organization Science, 20(4), 696-717.
 9. Birkinshaw, J., & Gupta, K. (2013). Clarifying the distinctive contribution of ambidexterity to the field of organization studies. Academy of Management Perspectives, 27(4), 287-298.
 10. Burgess, N., Strauss, K., Currie, G., & Wood, G. (2015). Organizational ambidexterity and the hybrid middle manager: The case of patient safety in UK hospitals. Human Resource Management, 54(S1), s87-s109.
 11. Campbell-Allen, N., Houston, D., & Mann, R. (2008). Best practices in New Zealand organizations for rewarding and recognizing employee innovations and achievements. Total Quality Management, 19(1-2), 125-139.
 12. Cao, Q., Gedajlovic, E., & Zhang, H. (2009). Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects. Organization Science, 20(4), 781-796.
 13. De Clercq, D., Thongpapanl, N. T., & Dimov, D. (2013). Shedding new light on the relationship between contextual ambidexterity and firm performance: An investigation of internal contingencies. Technovation, 33(4), 119–132.
 14. Ferraris, A., Santoro, G., Bresciani, S., & Carayannis, E. G. (2018). HR practices for explorative and exploitative alliances in smart cities: evidences from smart city managers’ perspective. Management Decision, 56(6), 1183-1197.
 15. Garaus, C., Güttel, W. H., Konlechner, S., Koprax, I., Lackner, H., Link, K., & Müller, B. (2015). Bridging knowledge in ambidextrous HRM systems: Empirical evidence from hidden champions. The International Journal of Human Resource Management, 27(3), 355-381.
 16. Gibson, C.B., and Birkinshaw, J. (2004), ‘The Antecedents, Consequences, and Mediating Role of Organizational Ambidexterity,’ Academy of Management Journal, 47, 209–226.
 17. Gumus, A. T. (2009). Evaluation of hazardous waste transportation firms by using a two-step fuzzy-AHP and TOPSIS methodology. Expert systems with applications, 36(2), 4067-4074.
 18. Gupta, A. K., Smith, K. G., & Shalley, C. E. (2006). The interplay between exploration and exploitation. Academy of management journal, 49(4), 693-706.
 19. Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.
 20. Hansen, N. K., Güttel, W. H., & Swart, J. (2019). HRM in dynamic environments: Exploitative, exploratory, and ambidextrous HR architectures. The International Journal of Human Resource Management, 30(4), 648-679.
 21. Howell, T., Jena, D., McGrath, P. J., & Bingham, C. B. (2016). Unpacking environmental dynamism: From operationalization to characterization. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2016, No. 1, p. 14125). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 22. Hsieh, T. Y., Lu, S. T., & Tzeng, G. H. (2004). Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International journal of project management, 22(7), 573-584.
 23. Huang, J., & Kim, H. J. (2013). Conceptualizing structural ambidexterity into the innovation of human resource management architecture: The case of LG Electronics. The International Journal of Human Resource Management, 24(5), 922-943.
 24. Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of management Journal, 55(6), 1264-1294.
 25. Jin, Y., Hopkins, M. M., & Wittmer, J. L. C. (2010). Linking human capital to competitive advantages: Flexibility in a manufacturing firm’s supply chain. Human Resource Management, 49, 939– 963. doi:10.1002/hrm.20385
 26. Kang, S., & Snell, S. (2009). Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: A framework for human resource management. Journal of Management Studies, 46, 65–92.
 27. Kang, S. C., Snell, S. A., & Swart, J. (2012). Options‐based HRM, intellectual capital, and exploratory and exploitative learning in law firms' practice groups. Human Resource Management, 51(4), 461-485.
 28. Ketkar, S., & Sett, P. K. (2009). HR flexibility and firm performance: Analysis of a multi-level causal model. The International Journal of Human Resource Management, 20, 1009–1038.
 29. Steinar (1996), Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing, Thousand oaks, CA: sage.
 30. Lim, L. J., & Ling, F. Y. (2012). Human resource practices of contractors that lead to job satisfaction of professional staff. Engineering, Construction and Architectural Management.
 31. Li, D.-Y., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 67, 2793–2799.
 32. Maleki, N., Bagherifard, M., & Gholamian, M. R. (2020). Application of Incomplete Analytic Hierarchy Process and Choquet Integral to Select the best Supplier and Order Allocation in Petroleum Industry. International Journal of Engineering, 33(11), 2299-2309.
 33. Malik, A., Boyle, B., & Mitchell, R. (2017). Contextual ambidexterity and innovation in healthcare in India: The role of HRM. Personnel Review.
 34. Patel, P. C., Messersmith J. G., & Lepak, D. P. (2013),Walking the tightrope: An assessment of the relationship between high-performance work systems and organizational ambidexterity.Academy Of Management Journal, 56, 1420-1442.
 35. Pertusa-Ortega, E. M., Molina-Azorín, J. F., Tarí, J. J., Pereira-Moliner, J., & López-Gamero, M. D. (2020). The microfoundations of organizational ambidexterity: A systematic review of individual ambidexterity through a multilevel framework. BRQ Business Research Quarterly, 2340944420929711.
 36. Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: a review of the literature. Journal of applied psychology, 87(4), 698.
 37. Simsek, Z. (2009). Organizational ambidexterity: Towards a multilevel understanding. Journal of management studies, 46(4), 597-624.
 38. Swart, J., Turner, N., Van Rossenberg, Y., & Kinnie, N. (2016). Who does what in enabling ambidexterity? Individual actions and HRM practices. The International Journal of Human Resource Management, 30(4), 508-535.
 39. Tansley, C., Kirk, S., Williams, H., & Barton, H. (2014). Tipping the scales: Ambidexterity practices on e-HRM projects. Employee Relations.
 40. Turner, N., Swart, J., & Maylor, H. (2013). Mechanisms for managing ambidexterity: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15, 317-332.
 41. Virta, S. (2017). Enabling Transformative Boundary-Crossing With Ambidextrous HRM: A Longitudinal Case Study. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 12123). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.‏
 42. Zavadskas, E. K. and Turskis, Z. (2010); A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐ Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas, 16(2): 159-172.