1. تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 57-85

10.22054/jmsd.2017.8220

رضا جعفری هرندی؛ حبیبه نجفی


2. تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان

دوره 23، شماره 75، پاییز 1393، صفحه 19-38

سیدمحمد نوع پسند اصیل؛ مجید عاشق حسینی مهروانی


3. انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه

دوره 21، شماره 67، بهار 1391، صفحه 129-153

میرعلی سیدنقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید نجفی کلیانی


4. تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی

دوره 21، شماره 67، بهار 1391، صفحه 200-226

سید یعقوب حسینی؛ سیدعباس موسوی؛ ابوالفضل ابراهیمی